พิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ก่อนถึงงานวันแซนโฎนตา ในงานได้จัดประกวดการทำข้าวต้มมัดประเภทต่างๆ

122

เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรม พิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ก่อนถึงงานวันแซนโฎนตาจริง คือ วันที่  8-9 ตุลาคม  ในงานมีการจัดประกวดการทำข้าวต้มมัดใส้หมู,ข้าวต้มมัดใส้ถั่วเหลือง หรือใส้เผือก, ข้าวต้มมัดใบมะพร้าวใส้กล้วย, ใบมะพร้าวใส้หมู, และการประกวดข้าวต้มประเภทต่างๆ ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด ตั้งแต่ 5,000 บาท, 3,000บาท  และ 2,000 บาท พร้อมโลห์รางวัล ในทั้งหมด 32 ชุมชน ผู้รับรางวัลชนะเลิศ ชุมชนศาลาลอย คว้างรางวัลชนะเลิศไปทั้ง 3 ราง วัล 3 ประเภท  ในงานยังสร้างความสนุกสนานไปกับชาวชุมชนตามจังหวะเสียงเพลงกันตรึมด้วย

วันนี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณสนามด้านหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ รักษาการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์  ได้ให้มีการจัดงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษประเพณีมาตั้งแต่สมัยโบราณของชาวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรักสามัคคี และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และบรรพบุรุษ  จึงได้จัดให้มีพิธีแซนโฎนตา  การประกวดแข่งขันทำข้าวต้มมัด ทั้ง  32  ชุมชน รับรางวัลชนะเลิศสด อันดับ 1 รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, รองชนะเลิศ ที่ 2 ไ-ด้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโลห์รางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ในงานได้สร้างความสนุกสนานให้แก่ชาวชุมชนผู้มาร่วมงานด้วย

พร้อมกันนี้ นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ รักษาการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้เข้ามาชิมรสชาดของข้าวต้มมัด และร่วมทำ และห่อข้าวต้มมัดด้วย หลังจากนั้น ได้ประกอบพิธี แซนโฎตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ และบรรดาชาวชุมชนทั้ง 32 ชุมชนได้ร่วมกัน แซนโฎนตาเซ่นไหว้บรรพบุรุษให้ได้รับเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆที่นำมาเซ่นไหว้ จากนั้น รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้มอบโล่รางวัลและเงินสดให้แก้ผู้เข้าประกวดแข่งขันทำข้าวต้มมัดด้วย

พิธีแซนโฎนตา เป็นพิธีดังเดิมของชาวจังหวัดสุรินทร์ ที่มีชาวไทยเชื้อสายเขมรในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน “แซนโฎนตา” หมายถึงเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว ได้มารับกุศลผลบุญที่ลูกหลานได้อุทิศให้ ซึ่งตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี  วันนี้ ทางเทศบาลได้จัดขึ้นก่อนวันเทศกาลจริง สืบเนื่องว่า ถึงวันจริงนั้น ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์เชื้อสายเขมร จะจัดกันที่บ้านพักของตนเองทุกครัวเรือน ทางเทศบาลจึงได้จัดงานสืบสานประเพณี นี้ขึ้นมาก่อนวัน เพื่อให้ทุกคนชาวชุมชนได้ระลึกนึกถึงบรรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนทั้ง 32 ชุมชนด้วย

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ