สวยงาม! เปิดหมู่บ้านลองกอง 200 ปี บ้านซีโป แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

354

เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน เปิดบ้านลองกอง 200 ปี บ้านซีโป และเปิดตัว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เน้นดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน ดึงจุดเด่นทางภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นจุดขาย สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ ุ6ตุลาคม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธาน  เปิดตัวหมู่บ้าน ลองกอง 200 ปี บ้านซีโป “ตามโครงการOTOP นวัตวิถี บ้านซีโป ม.3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีลองกองอายุ 200 ปี ที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคน  โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พัฒนาการอำเภอระแงะ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ฯพร้อมใจร่วมในพิธีฯจำนวนมาก

นายเอกรัฐ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” และแผนการปฏิรูปเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฎิบัติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อผลิตกำลังคน การสร้างพลังทางสังคม ลดการเหลื่อมล้ำ และกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน เปิดบ้านลองกอง 200 ปี บ้านซีโป เปิดตัว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ครั้งนี้ เน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP และกิจการที่เกี่ยวข้องสนับสนุน การท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การสร้างรายได้ โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานบริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างสรรค์ทุนชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้ง เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ชาวชุมชนซีโป ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีมิตรไมตรีจิตให้กับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างรอยยิ้ม และความสุขบนเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ ที่ยังมีเรื่องราว และภาพลักษณ์ที่สวยงามของพื้นที่ ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ
ซึ่งภายในงานการโชว์ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การแสดงชุดดิเกร์ ฮูลู การแข่งขันการประกวดลองกองช่อสวย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านซีโป โดยช่วงเย็น มีการประกวดอาซูรอสัมพันธ์ การแข่งขันนกกรงหัวจุก และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
สำหรับอำเภอระแงะ มีหมู่บ้านเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านร่อน บ้านไทย หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงมัส และบ้านซีโป หมู่ที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจุดเด่นของอำเภอระแงะ นั้นมีลองกองที่ขึ้นชื่อ คือ ลองกองตันหยงมัส ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านซีโป ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และมีต้นลองกอง 200 ปี ซึ่งเป็นต้นลองกองต้นแรกของจังหวัดนราธิวาสด้วย
ปัจจุบัน บ้านซีโป หมู่ที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ก็ยังมีร่องรอยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลองกองซีโป ด้วยหลักฐานที่เป็นต้นลองกองอายุกว่า 200 ปี ยืนเด่นเป็นตระหง่านและยังคงความสมบูรณ์ ให้ผลผลิตได้จนถึงปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรู้จักลองกองนราธิวาสในชื่อของลองกองตันหยงมัส ซึ่งมีที่มาจากการขนส่งในสมัยก่อนที่อาศัยรถไฟเป็นหลัก ตันหยงมัส เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอำเภอระแงะนอกจากจะเป็นที่ตั้งของบ้านซีโป ต้นกำเนิดของการค้นพบลองกองแล้ว พื้นที่อำเภอระแงะ ยังมีการปลูก และเป็นแหล่งผลิตต้นกล้าพันธุ์ลองกองคุณภาพที่ส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้และหล่อเลี้ยงชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดมา