ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “ภัทรมหาราชสดุดี” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 พร้อมใส่เสื้อเหลือง

253

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง จัดกิจกรรม
“ภัทรมหาราชสดุดี” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญ
พระราชกุศล การปาฐกถาธรรม หัวข้อพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 ต่อมนุษยชาติ

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรม “ภัทรมหาราชสดุดี” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ , บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน , พิธีถวายพานดอกไม้สักการะจากคณะหน่วยงาน , นำเสนอประมวลภาพกิจกรรมเพื่อรัชกาลที่ 9 ตลอดปี 2560 ของ ม.อ.ปัตตานี , ขับร้องเพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี , รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำกล่าวปฏิญาณตน , และการปาฐกถาธรรม หัวข้อ พระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 ต่อมนุษยชาติ ณ ศาลาละหมาด ม.อ.ปัตตานี

โนโอกาสนี้ นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำกล่าวคำสัจวาจาและคำปฏิญาณว่า

“ข้าพเจ้า จะเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศ
และประชาชนชาวไทย

ข้าพเจ้า จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสุขรู้รักสามัคคี

ข้าพเจ้า จะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ
ที่ได้เคยพระราชทานไว้ เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตและในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ตลอดไป.”