สถาบันวัคซีนฯเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาฯ ร่วมมือแก้ปัญหาฉีดวัคซีนมุสลิม 3 จังหวัด

60

สถาบันวันซีคแห่งชาติ เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาฯ ขอความช่วยเหลือแก้ปัญหา’มุสลิม 3จังหวัด’ ไม่ยอมรับการฉีดวัควีน 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดย ดร. นพ. จรุง เมืองชนะ พร้อมด้วย อ. นพ. สวัสดิ์ รามบุตร ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน นพ. ชนินันท์ สนธิไชย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวัคซีนพื้นฐานและคณะ ได้ทำการเข้าเยี่ยมสำนักจุฬาราชมนตรี โดยตัวแทนของท่านจุฬาฯ คือ อ. ประสาน ศรีเจริญ อ. อรุณ บุญชม และคณะได้ให้การต้อนรับอย่างดี โดยในการพบปะครั้งนี้ เป็นการร่วมปรึกษาหารือและมีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ในบรรดาสาเหตุต่างๆ นั้น มีเรื่องของค่านิยม และความเชื่อที่ต่อต้านในการฉีดวัคซีนรวมอยู่ด้วย

ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ให้ความเอื้อเฟื้อต่อการปรึกษาเพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ อ. คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจุฬาราชมนตรี เป็นผู้ประสานงานหลักในความร่วมมือกันกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อการสร้างเสริมความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขด้วยการรณรงค์การสร้างความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกต่อการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป