เทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.เขวาสินรินทร์ หมู่บ้านเครื่องเงินโบราณที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

167

วันที่ 22 ต.ค.61 เวลา 18.00 น. ที่สนามหน้าที่ว่าการ อำเภอเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอเขวาสินรินทร์ เป็นประธานเปิดเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอเขวาสินรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้  นำเสนออัตลักษณ์ และผลการพัฒนาให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง อ.เขวาสินรินทร์แห่งนี้ มีชื่อเสียงด้านการทำเครื่องประดับลูกปัด(ปะเกือม)จากเงิน หรือ เครื่องเงินโบราณ ที่มีเอกลักษณ์สวยงามวิจิตรเฉพาะถิ่น ส่วนผ้าไหมก็มีความสวยงามประณีตตามแบบผ้าไหมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ แนวคิดพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ จากเดิมที่เน้นผลักดันสินค้าไปขายนอกชุมชนโดยหน่วยงานภาครัฐ จึงได้นำแนวคิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้มาเยือน มาท่องเที่ยวในชุมชน และเป็นการกระจายสินค้าเพื่อให้เกิดรายได้ มีอาชีพเสริม ที่สำคัญ จะส่งผลทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ลดการไปจำหน่ายสินค้านอกชุมชน ดังนั้น การดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการผสมผสานแนวความคิดสร้างสรรค์ เชื่อโยงการท่องเที่ยวและบริการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งขอชุมชนให้มีความมั่นคงยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์มีหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ ในพื้นที่ 17 อำเภอ 85 หมู่บ้าน มีชุมชนในพื้นที่อำเภอเขวาสินรินทร์ 7 หมู่บ้าน  ประกอบไปด้วย บ้านโชค หมู่3 ตำบลเขวาสินรินทร์ / บ้านตากูก หมู่ 3 ตำบลตากูก / บ้านกันตรง หมู่ 8 ตำบลบึง / บ้านพระปืด หมู่ 2 ตำบลบ้านแร่ / บ้านสามโค หมู่ 6 ตำบลปราสาททอง / บ้านนาตัง หมู่ 8 ตำบลเขวาสินรินทร์ และบ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ 2  ตำบลเขวาสินรินทร์ โดยอำเภอเขวาสินรินทร์ ได้จัดให้มีเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขึ้น  ระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2561โดยมีกิจกรรม ประกอบไปด้วย การจัดแสดงผลงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี  7 ชุมชน พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยว  จุดท่องเที่ยว  การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก  การจำหน่ายผลิตผลของครัวเรือนสัมมาชีพ  การจำหน่ายสินค้า  OTOP  การแสดงของศิลปะดนตรีของชุมชนท่องเที่ยว ส่งผลให้งานมีความหลากหลายน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าของชุมชน

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ