กทบ.อบรมเพิ่มศักยภาพ เครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

140

วันนี้(17 ธ.ค.2561) ที่ ห้องรัตนบุรี 1 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน หลักสูตร ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  และผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีผอ.สทบ.รศ.นที  ขลิบทอง ผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานอบรมเครื่อข่าย

การอบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน หลักสูตร ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  เป็นการน้อมนำศาสตร์ของพระราชาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบทกองทุนหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้าน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจน การขาดแคลนโอกาสในการทำมาหากิน การสร้างรายได้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้นำกองทุนหมู่บ้านที่จะเป็นตัวแทนหลักในการขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานของรัฐกับสมาชิก พร้อมกันนี้ให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และยังสร้างผู้นำกองทุนหมู่บ้านที่มีขีดความสามารถในการสร้างแผนแม่บทกองทุนหมู่บ้านและการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประเมิน พัฒนาโครงการประชารัฐ อันเป็นแนวทางในการสร้างความเจริญและพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนั้น ๆ ทั่วประเทศต่อไป

ในการอบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำกองทุนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและรับทราบแนวทางในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้นำกองทุน ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ ด้วยเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ เป็นระบบและเป็นรูปธรรม ส่วนพัฒนาระบบความคิด นำกลยุทธจากวิทยากรไปพัฒนาให้สอดคล้องอย่างมีหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำกองทุนในด้านระบบการพัฒนา ทั้งในด้านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นการปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมและพัฒนาประธานตำบลตามแนวทางประชารัฐอีกด้วย

ผอ.สทบ.รศ.นที  ขลิบทอง ผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า มีผู้แทนผู้นำเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจำนวน 1,390 คน จาก 8 จังหวัด เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน และองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ด้านความรักชาติ รักแผ่นดิน การเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความสามัคคีปรองดองบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ