ผู้ว่าฯเอกรัฐเยือนถึงถิ่น ร่วมมือนราธิวาส-กลันตัน เชื่อมการค้า-วัฒนธรรม

172

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ เข้าคารวะ ดาโต๊ะ เบ็นตารา กานัน มุขมนตรี รัฐกลันตัน 
เพื่อร่วมเจรจาในการพัฒนาชายแดนระหว่างจังหวัดนราธิวาส – รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

วันนี้ (23 ธ.ค. 61) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าเยี่ยมคารวะ ดาโต๊ะ เบ็นตารา กานัน มุขมนตรี รัฐกลันตัน ณ สำนักงานมุขมนตรี รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดนราธิวาส และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยยึดหลักความสัมพันธ์ที่ดีและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะได้รับฟังบรรยายข้อมูลทั่วไปของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งร่วมเจรจาในการพัฒนาชายแดนระหว่างจังหวัดนราธิวาส–รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดนราธิวาส-รัฐกลันตัน เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ทั้งนี้ ในการเจรจามีประเด็นที่สำคัญในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ดำเนินงานตาม “ โครงการนราธิวาสก้าวไกล…สู่อาเซียน : การขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาชายแดนและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับประเทศกลุ่มอาเซียน” ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศที่จะนำมาสู่การพัฒนาในทุกมิติต่อไป