ชุมชนบ้านอำปึล ประสบความสำเร็จการบริหารจัดการ ธนาคารชุมชน ปลดหนี้สร้างรายได้ ให้แก่สมาชิกกองทุนภายในหมู่บ้าน

112

ชุมชนบ้านอำปึล ต.สะกาด ประสบความสำเร็จการบริหารจัดการ ธนาคารชุมชน ปลดหนี้สร้างรายได้ ให้แก่สมาชิกกองทุนภายในหมู่บ้าน ธนาคารหมู่บ้าน ความเข้มแข็งชุมชน สู่ความมั่นคงชาติ

วันนี้(8 ม.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถาบันการเงินชุมชนบ้านอำปึลพัฒนา หมู่ 15  ต.สะกาด  อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายวิวัฒน์ สารภี ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินชุมชนบ้านอำปึลพัฒนา ปรึกษาหารือกับสมาชิก ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ที่ร่วมกันช่วยเหลือด้านกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อหมู่บ้าน พร้อมกันนี้ได้มอบเงินให้กับผู้สูงอายุและชาวบ้านที่จัดเก็บขยะหรือคัดแยกขยะพร้อมปลูกพืชผักกินได้  ซึ่งมีนายเมธา ขอชัย ปลัด อบต.สะกาด รักษาการณ์แทนนายกฯ มาร่วมมอบ

ธนาคารหมู่บ้านความเข้มแข็ง  เป็นอีกหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้ชาวบ้านเกิดความรู้รักสามัคคีกันระหว่างคนในชุมชน และสามารถยกระดับฐานะของชาวบ้านตามหลักเศรษกิจพอเพียงได้ เพราะเกิดจากการเกื้อกูลช่วยเหลือกันของคนในหมู่บ้าน โดยไม่มีนายทุนคอยมาเอารัดเอาเปรียบคนในชุมชนทั้งยังปลูกสร้างจิตสำนักของคนในชุมชนให้รู้จักประหยัดอดออม และขยันสร้างรายได้อย่างสุจริตอีกด้วย

นายวิวัฒน์ สารภี ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินชุมชนบ้านอำปึลพัฒนา กล่าวว่า ประชาชนได้รวมกลุ่มจัดตั้งสถาบันการเงินเล็กๆ ในชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีพี่เลี้ยง คือ ธนาคารออมสินคอยสนับสนุนในทุกๆ ด้าน อาทิ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร การสร้างความโปร่งใส การพัฒนาระบบ เช่น สอนวิธีการลงบัญชีที่ถูกต้อง เป็นต้น และให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายด้วย ต้องระมัดระวัง อย่าไปทำผิดกฎหมายให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถออม – ถอน – โอน – กู้เงิน ได้สะดวก เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่าย ในพื้นที่ชุมชนของตน โดยไม่เสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนในอดีต สามารถลืมตาอ้าปาก และเข้มแข็งได้ในที่สุด นี่คือการแก้ปัญหาทั้งระบบ ซึ่งในวันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน, ผู้สูงอายุ และชาวบ้านที่จัดเก็บขยะไว้ขายพร้อมกับหน้าบ้านของตัวเองต้องสะอาดปราศจากขยะและยังปลูกพืชผักกินได้ โดยได้มอบทุนจำนวน 20 กว่าทุนอีกด้วย

ทางด้านวิสุทธิ์  สารถี (ส.อบต.)ตำแหน่งเลขานุการสถาบันการเงินชุมชนบ้านอำปึลพัฒนา กล่าว่า เพื่อช่วยเหลือสมาชิกภายในหมู่บ้าน ในด้านเศรฐกิจ ด้านความรู้ของการประกอบอาชีพ  การออมทรัพย์ภายในครอบครัว และ เป็นแหล่งเงินทุนสำรอง พร้อมกับยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ตัวอย่างธนาคารหมู่บ้าน ที่จัดตั้งและประสบความสำเร็จ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ