สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด ปลูกเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน พร้อมสนับสนุนระบบประชารัฐและผลิตข้าวแบบลดต้นทุน

156

วันนี้(10 ม.ค.2562) ที่สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด บ้านนาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ปลูกพืชหลังนา โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และนักเรียน  ลงแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานให้เกษตรกรผ่านมายัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้สมาชิกและเกษตรกรไปเพาะปลูกเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมต่อไป รวมทั้งมีการร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ต้นปอเทืองลงในแปลงสาธิต ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อการบำรุงฟื้นฟูสภาพดิน ก่อนฤดูกาลเพาะปลูก โดยเฉพาะข้าวที่เป็นพืชที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์

สำหรับสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษในจังหวัดสุรินทร์มากกว่า 10 ปี และร่วมกับภาครัฐในการริเริ่มการใช้ปัจจัยการผลิตที่ดีทั้งพันธุ์ข้าว ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จนได้ผลผลิตสูงขึ้นแต่ต้นทุนลดต่ำลง จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับสมาชิก จนได้เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ คือ นาแปลงใหญ่และโครงการข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ และยังเป็นต้นแบบการปลูกข้าวนาถุงเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 4 ปี และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ระดับประเทศ จากการส่งเข้าประกวดของ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ มาแล้ว

จากการบุกเบิกวัตกรรมปลูกข้าวนาถุงเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ของสกรณ์ วัน วัน วัน จำกัด  จนประสบความสำเร็จ จนได้เข้านำเสนอผลงานประจำปี ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย น.ส.ณชณฆ์ ตรงใจ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ได้เป็นตัวแทนภาค และจังหวัด ในฐานะผู้นำเสนอหลัก ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้รับคำชื่นชมจนเป็นผลให้ท่านนายกได้สั่งการ ให้ทางจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้ไปพิจารณา นำการปลูกข้าวนาถุงนี้ ไปส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรชาวนาสุรินทร์ และเกษตรกรทั่วประเทศ ให้ปลูกข้าว เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพื่อที่จะได้แก้ปัญหา ข้าวปนสายพันธุ์อื่น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวนาขายข้าวไม่ได้ราคา การขาดแคลนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว  ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ