บริษัทน้ำตาลสุรินทร์ จำกัด เดินหน้าปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

242

บริษัทน้ำตาลสุรินทร์ จำกัด มอบให้ นายตฤณ เกษมรักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เดินหน้าปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่เพียงต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการชาวไร่อ้อยมีจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย อันเป็นการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้คิดหาวิธีการและแนวทางการป้องกันภัยบนท้องถนนเพื่อให้ประชาชนและชาวไร่อ้อยปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดบนท้องถนน โดยได้ติดตั้งป้ายเตือนตามจุดเสี่ยงต่างๆเช่นทางโค้ง ทางขึ้นสะพาน ฯลฯ เพื่อให้รถที่สัญจรไปมาได้พึงระวัง  พร้อมทั้งให้ผู้ที่ขับรถบรรทุกอ้อย ขนส่งมาส่งโรงงานน้ำตาล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ให้นำสายสเตย์รัดอ้อยให้แน่นทุกครั้งก่อนออกเดินทาง พร้อมกันนี้ได้ห้ามบรรทุกสูงเกิน 3.60 เมตร ถ้าเกินจะเข้าโรงงานไม่ได้และจะโดนปรับ ให้ติดผ้าแดง ผ้าไวนิ่ง และไฟเตือนติดท้ายรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และที่สำคัญคือรถบรรทุกอ้อยทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบจากโรงน้ำตาลสุรินทร์อทุกครั้งก่อยออกจากโรงงาน  เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ร่วมถนน

ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหติที่เกี่ยวกับรถอ้อย ทางทีมงานของบริษัทน้ำตาลสุรินทร์จำกัดจะมีที่ประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือตลอด 24 ชม. หรือมีอ้อยหล่นบนพื้นถนน ก็จะมีทีมเคลื่อนที่เร็วไปเก็บและทำความสะอาดถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของเพื่อนร่วมทางในการสัญจร โดยขั้นตอนเหล่านี้ ผู้ขับรถจะได้รับการกระตุ้นให้ขยายมุมมองเพื่อครอบคลุมไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนต่อไป

นายฐิติโชติ มิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายวิจัยฯ ได้บอกกับทีมข่าวว่า เรื่องความปลอดภัยและเรื่องมาตรการการขนส่งรถอ้อย ก็ยังเน้นย้ำให้รถบรรทุก บรรทุกไม่เกิน 3.60 เมตร และก็ให้มีการนำสเตย์รัดอ้อยอย่างน้อยสองเส้นและก็ยังมีผ้าแดงติดท้ายรถ ซึ่งทางบริษัทฯและทางสมาคมได้ทำแจกให้ชาวไร่ทุกราย เพื่อให้เป็นจุดสังเกตและระวังด้านหลังรถอ้อย เวลากลางคืนก็ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการติดไฟจะต้องมีไฟแดงพ่วงท้ายและด้านข้างของรถ และการขับขี่ผู้ขับรถจะต้องมีใบขับขี่ไม่ดื่มสุรานี่มาตรการเกี่ยวกับรถบรรทุกที่กำหนดให้กับรถบรรทุกอ้อยทุกคันที่วิ่งส่งอ้อยจากไร่สู่โรงงาน ในส่วนโรงงาน บนท้องถนนที่รถอ้อยวิ่งก็ได้มีมาตรการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานในท้องที่ เพื่อที่จะช่วยกันสื่อสารทำความเข้าใจ โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเก็บอ้อยตกหล่นในพื้นที่ทุกพื้นที่ที่มีรถอ้อยขนส่งวิ่งผ่าน เมื่อมีการแจ้งข่าวว่ามีอ้อยตกหล่นในพื้นที่ต่างตลอด 24 ชั่วโมง เน้นย้ำมีรถวิ่งเก็บ และยังมีป้ายบอกจุดสังเกต จุดระวัง ระวังรถ ระวังทางโค้ง ทางขึ้นสะพาน สิ่งเหล่านี้เอาเพื่อเป็นจุดสังเกต เพื่อการขับขี่นั้นได้เกิดความปลอดภัย ไม่เกิดผลกระทบกับชาวบ้านหรือผู้ที่สัญจรขับขี่รถบนท้องถนน

ทีมข่าวเฉพาะกิจ เพจสุรินทร์เพื่อนคุณ