แพทย์เคลื่อนที่ ดูแลปรชาชนที่อยู่ห่างไกลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

48

โรงพยาบาลประจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการบูรณาการแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนที่อยู่ห่างไกล  เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10  มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก

วันนี้ วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่บริเวณวัดกู่ศรัทธารม ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 9  เดินทางมาเป็นประธาน เปิดโครงการบูรณาการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลปะชาชนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเป็นของขัวญปีใหม่ให้กับประชาชน

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  6  การแพทย์ขั้นพื้นฐาน, ทันตกรรมเคลื่อนที่, ตรวจตา, สุขภาพจิตเคลื่อนยที่,  แนะนำและฝึกอาชีพ,  แพทย์แผนไทยการฝึกฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน, การรณรงค์งดบุหรี่  การรับบริจาคอวัยวะ,  และให้การแนะนำโภชนาการลดหวาน มัน เค็ม และให้บริการตัดผมฟรี

นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่  9 บอกว่าโครงการบูรณาการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้  เพื่อดูแลปะชาชนที่อยู่ห่างไกลอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร  เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   และให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง เรื่องอาหารการกิน ให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

ทีมข่าวเฉพาะกิจสุรินทร์ เพจสุรินทร์เพื่อนคุณ