ประกาศแล้ว ราชกิจจานุเบกษาเลือกตั้งแล้ว รอกกต.กำหนดวันเลือกตั้ง

1801

ประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เลือกตั้ง 2562 แล้ว รอกกต.กำหนดวันเลือกตั้ง ภายใน 5 วัน

วันที่ 23 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
มาตรา 4 ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้สนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังมีพระราชกฤษฎีกาแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 5 วัน