สู่ชีวิตไร้ฝุ่นพิษ!มอ.ปัตตานีเปิดบริการ BlueTs รถไฟฟ้าในมหาลัย

1073

ม.อ.ปัตตานีให้บริการขนส่งมวลชนภายในวิทยาเขต “BlueTS”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทดลองเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (Blue Transportation System หรือ BlueTS) ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป คาดว่าจะให้บริการนักศึกษา และประชาคม ม.อ. ได้สูงสุดวันละ1,700 คน

อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า จำนวน 3 คัน
เพื่อใช้ในภารกิจการให้บริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) นั้น บัดนี้วิทยาเขตปัตตานีจึงจะได้ทดลองเปิดให้บริการเดินรถรับส่งนักศึกษา บุคลากร และแขกของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าจำนวน 3 คัน แต่ละคันสามารถรับผู้โดยสารได้คันละ14 คน โดยจะออกทดลองให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 07.15-17.45 น. โดยที่แต่ละจุดคาดว่าจะสามารถรับผู้โดยสารได้ทุก 6 นาที  ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารได้สูงสุดวันละ 1,700 คน โดยมีเส้นทางการเดินรถดังนี้จุดที่ 1 รับผู้โดยสารจากหอพัก10 ในเวลา 07.15 น.
จุดที่ 2 โรงอาหารลานประดู่ จุดที่ 3 หอสมุดจอห์น เอฟ.เคนเนดี้ จุดที่ 4 สำนักวิทยบริการ  จุดที่ 5 อาคารเรียนรวม 58 จุดที่ 6 หน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ จุดที่ 7 อาคารพลีคลินิกและคณะพยาบาลศาสตร์ จุดที่ 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จุดที่ 9
(จุดกลับรถ)หอพักในกำกับ จุดที่ 10 คณะรัฐศาสตร์จุดที่ 11 วิทยาลัยอิสลามศึกษา จุดที่ 12 คณะวิทยาการสื่อสาร จุดที่ 13 โรงเรียนสาธิตอิสลาม จุดที่ 14สี่แยกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดที่15 สำนักงานวิทยาเขต(หลังใหม่) จุดที่ 16 อาคารสำนักงานอธิการบดี จุดที่ 17 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง และจุดที่ 18 หน้าอาคาร 2 (กองบริการการศึกษา) ทั้งนี้จุดที่1 หอพัก10 และจุดที่ 9 หอพักในกำกับ จะเป็นจุดแรกของการให้บริการเดินรถในแต่ละวันโดยเริ่มต้นรับผู้โดยสารในเวลา 07.15 น.และสิ้นสุดการให้บริการในเวลาประมาณ 17.45 น.

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า ในแต่ละวันรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าจะหยุดให้บริการ 2 ครั้ง เพื่อชาร์ตไฟเป็นเวลา ประมาณ 50 นาที ต่อคัน ครั้งแรกในเวลาประมาณ 10.00 น.-10.50 น. และครั้งที่ 2 ในเวลาประมาณ 13.25-14.15 น. ในช่วงแรกจะเป็นการทดลองการให้บริการ ซึ่งทางวิทยาเขตปัตตานีจะมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นเป็นลำดับต่อไป จึงขอเชิญนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย เริ่มใช้บริการทดลองเดินรถได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป