‘ภาณุ’อย่างเจ๋ง”ประสานจ่ายเงินค้างท่อ 3 ปี-ขอกอรมน.แถลงสร้างความเข้าใจผิดปอเนาะ

487

พร้อมปฏิเสธเข้าไปในแผ่นดินหะรอม พบกับเลขาธิการใหญ่องค์การสงเคราะห์นานาชาติแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย เพื่อแสดงตนในการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาขององค์การฯนี้ซึ่งนับเป็นคนต่างศาสนิกคนแรกของโลกที่ได้รับเกียรติ

วันที่ 22 มีนาคม นา ภาณุ อุทัยรัตน์ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ทำหนังสือถึง นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จขต. ระบุว่า

ตามที่ผมนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมฯและได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือและมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานการศึกษาเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ผมขอเรียนว่า ในเวลาที่ผ่านมาผมได้ดำเนินการตามคำร้องขอปรากฎผลดังนี้ คือ ๑.เรื่องการเบิกเงินค้างท่อปี2559 ,2560และ2561นั้น ได้ประสานงานทำให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทั้งหมดใน1 สัปดาห์หลังจากรับคำร้องขอ

๒.เรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเภทหนังสือแบบเรียน และเครื่องแต่งกาย ขอให้เบิกจ่ายในครั้งเดียว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้เพื่อพิจารณาแล้ว และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า จะประสานงานกับสำนักงบประมาณ อาจเริ่มดำเนินการให้ทันในปีการศึกษาหน้านี้ รวมถึงรับพิจารณาการจัดเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กอนุบาลประถม ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาให้เหมือนกับโรงเรียนของรัฐด้วย

๓.เรื่องการออกตรวจสอบติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียน ซึ่งปรากฎเป็นข่าวที่ผิดพลาดที่ส่งผลลบต่อสถานศึกษาโดยรวมนั้น ผมได้ดำเนินการคือ ได้ประสานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ ได้ออกแถลงการณ์รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เป็นการตรวจเพื่อการแนะนำไม่ใช่จับผิด และในข้อบกพร่องที่ปรากฎคือความไม่ชำนาญการในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การเงิน ทั้งนี้ได้แนะนำพร้อมกำหนดรูปแบบการจัดทำ- รายงานที่เข้าใจและปฏิบัติได้ง่ายแล้ว

สำหรับในเรื่องภาพพจน์ของโรงเรียนที่เกรงว่าจะถูกเหมารวมทำให้เกิดความเสียหายนั้น ผมได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำโครงการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน แบ่งเป็นระดับตามกลุ่มขนาดของโรงเรียน ซึ่งมีการจัดการเรื่องการเงินและงบประมาณในแบยประเมินคะแนนด้วย ผลปรากฏว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่3จชต.มีโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานการพัฒนาอยู่ในระดับดี โดยได้กำหนดการมอบหนังสือรับรองในช่วงเดือน พฤษภาคม 2562

๔.เรื่องการดูแลเรื่องสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดยที่ประชุมเสนอความเห็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของโรงเรียนสอนศาสนา ที่เป็นหนี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งต้องมีค่าดอกเบี้ยโดยขอโอนหนี้มาเข้าสู่กองทุนกู้ยืมเงินเพื่ออาคารสงเคราะห์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองทุน นำเข้าสู่การพิจารณาด้วยแล้ว และจะติดตามผลต่อไป จากการหารือเห็นว่าเป็นไปได้เพราะเงินกองทุนยังมีสนับสนุนได้ เพียงแต่กำหนดเงื่อนไฃเพิ่มเติม

๕.ข้อเสนอในการให้เงินเดือน ค่าตอบแทน เป็นไปตามวุฒิ รวมทั้งครูสอนศาสนาด้วย เรื่องนี้พิจารณาแล้วเป็นนโยบายเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่สำคัญ จึงได้นำเสนอเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจะรวบรวมนำเสนอในที่ประชุมคณะผู้แทนพิเศษต่อไป

ผมขอเรียนว่าเรื่องต่างๆที่นำเรียนข้างต้นนี้ ได้นำเสนอเป็นการเฉพาะรายแล้ว เพียงแต่ไม่ได้จัดประชุมชี้แจง หรือจัดทำเอกสารเผยแพร่ ทั้งนี้ ผมค้องขอบคุณบรรดาผู้บริหารโรงเรียนบางท่านที่ได้ติดตามโทรศัพท์แจ้งผล ซึ่งถือเป็นกำลังใจที่สำคัญ จนเมื่อวานนี้ผมได้รับการซักถามถึง บันทึกข้อความ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ จชต.ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนำเผยแพร่และขยายความไปในทางที่เสียหายในช่องไลน์ เพื่อหวังผลทางการเมือง ผมและนายอดินันท์ ปากบารา ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติแล้ว ไม่ได้เป็นการตรวจจับผิด หรือคุกคามแต่อย่างไร เป็นการตรวจสอบข้อมูล แนะนำให้เป็นไปตามระเบียบเท่านั้น ทั้งนี้ได้จัดแบ่งชุดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นสำคัญ การกำหนดปฏิทินการตรวจ เรื่องหรือประเด็นการตรวจ วิธีการตรวจแจ้งเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหา หรือเกิดความกังวลใจในการปฏิบัติของโรงเรียนแต่อย่างใด ผมขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในบรรยากาศของการเลือกตั้ง ที่มีการกล่าวโจมตีให้ร้ายเพื่อสร้างความเข้าใจผิด นำสู่ความแตกแยก อย่างกรณีของผม ในเวทีอภิปรายและในข้อความทางไลน์ก็ได้กล่าวร้ายว่า เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปเมืองมาดินะห์ ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย ได้เข้าล้ำไปในเขตหะรอม ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เวลานี้ประธานนักศึกษาไทยในเมืองมาดินะห์ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงในทันทีไปแล้ว

ในข้อเท็จจริงการไปซาอุดิอารเบียครั้งนี้ ผมได้พบกับเลขาธิการใหญ่องค์การสงเคราะห์นานาชาติแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย เพื่อแสดงตนในการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาขององค์การฯนี้ซึ่งนับเป็นคนต่างศาสนิกคนแรกของโลกที่ได้รับเกียรติ และต่อมาเมื่อ 14-17 มีนาคม 2562 ท่านเลขาธิการใหญ่ฯได้เดินทางมาเยือน ศอ.บต.ได้ปรากฎผลการปฏิบัติที่สำคัญคือ

๑.รับพิจารณาอุดหนุนการก่อสร้างมัสยิดในโรงเรียนรอมาเนีย อ.แว้ง จ.นราธิวาส งบประมาณ 3.5 ล้านบาท

๒.รับพิจารณาโครงการอาหารกลางวันเสาร์อาทิตย์ โรงเรียนตาตีกา ใน3 จชต.4 อ.สงขลา รวมเป็นเงิน 3.7 ล้านบาท

๓.ได้ตอบตกลงในการทำงานพัฒนาสังคม จชต.ร่วมกันกับ ศอ.บต. ประเด็นเหล่านี้ล้วนจะเป็นประโยชน์แก่พื้นที่ จชต.และผมรับที่จะเป็นผู้ประสานงานขอความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาสมาชิกของเราต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งกระจายข่าวให้เครือข่ายสมาชิกทราบโดยทั่วกันด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง