กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง 94% อึ้ง!เพื่อไทย-ประชาชาติ ไร้บัญชีรายชื่อ 150 คนใครเป็นใคร

348

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยศูนย์รายงานผล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ 94% เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เกิน 95% จึงหยุดการรายงานไว้แค่นี้ พบว่า

• เพื่อไทย จำนวนคนเลือก 7,423,361 คะแนน (135,0)
• พลังประชารัฐ จำนวนคนเลือก 7,939,937 คะแนน (98,18)
• อนาคตใหม่ จำนวนคนเลือก 5,871,137 คะแนน (29,58)
• ประชาธิปัตย์ จำนวนคนเลือก 3,704,654 คะแนน (34,21)
• ภูมิใจไทย จำนวนคนเลือก 3,512,446 คะแนน (39,13)
• ชาติไทยพัฒนา จำนวนคนเลือก 736,948 คะแนน(11,4)
• เสรีรวมไทย จำนวนคนเลือก 771,534 คะแนน (0,11)
• ประชาชาติ จำนวนคนเลือก 457,482 คะแนน (6,0)
• เศรษฐกิจใหม่ จำนวนคนเลือก 457,432 คะแนน (0,6)
• เพื่อชาติ จำนวนคนเลือก 393,909 คะแนน (0,5)
• รวมพลังประชาชาติไทย จำนวนคนเลือก 391,728 คะแนน (1, 4 )
• ชาติพัฒนา จำนวนคนเลือก 237,287 คะแนน ( 1,2)
• พลังท้องถิ่นไท จำนวนคนเลือก 200,097 คะแนน (0,2)
• รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จำนวนคนเลือก122,494 คะแนน (0,1)
•พลังปวงชนไทย จำนวนคนเลือก 77,350 คะแนน (0,1)
•พลังชาติไทย จำนวนคนเลือก 69,840 คะแนน (0.1)

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51,035,392 คน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,409,952 คน
บัตรดี 32,883,884 ใบ
บัตรเสีย 1,998,573 ใบ
บัตร Vote No 537,479
จำนวนผู้ใช้สิทธิ์์ คิดเป็นร้อยละ 95.96

ตามการประกาศของกกต. มีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่คาดว่ามีคะแนนสอบผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้ มีดังนี้

1 พรรคพลังประชารัฐ

1.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

2.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

3.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

4.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

5.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์

6.นายสันติ กีระนันท์

7.นายวิรัช รัตนเศรษฐ

8.นายสันติ กีระนันท์

9.นายสุพล ฟองงาม

10.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

11.นายเอกราช ช่างเหลา

12.นางพิชชารัตน์ เลาหพงษ์ชนะ

13.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

14.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์

15.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์

16.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

17.นายวิเชียร ชวลิต

18.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

2 พรรคอนาคตใหม่

1.ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

2.ปิยบุตร แสงกนกกุล

3.วรรณวิภา ไม้สน

4.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

5.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

6.พงศกร รอดชมพู

7.พรรณนิการ์ วานิช

8.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

9.ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

10.พิจารณ์ เชาว์พัฒนวงศ์

11.เจนวิทย์ ไกรสินธุ์

12.สุรชัย ศรีสารคาม

13.ชำนาญ จันทร์เรือง

14.อภิชาติ ศิริสุนทร

15.ศิริกัญญา ตันสกุล

16.รังสิมันต์ โรม

17.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

18.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ

19.วินท์ สุธีรชัย

20.ไกลก้อง ไวทยการ

21.สุเทพ อู่อ้น

23.ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์

24.ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์

25.ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

26.คารม พลพรกลาง

27.สมชาย ฝั่งชลจิตร

28.วาโย อัศวรุ่งเรือง

29.คำพอง เทพาคำ

30.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล

31.สุพิศาล ภักดีนฤนาท

32นิรมาน สุไลมาน

33.นิติพล ผิวเหมาะ

34.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

36.วิรัช พันธุมะผล

37. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

38.วรภพ วิริยะโรจน์

39.กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี

40.เบญจา แสงจันทร์

41.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์

42.ณัฐวุฒิ บัวประทุม

43.ทวีศักดิ์ ทักษิณ

44.ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์

45.สุรวาท ทองบุ

46.องค์การ ชัยบุตร

47.สำลี รักสุทธี

48.เกษมสันต์ มีทิพย์

49.ธีรัจชัย พันธุมาศ

50.สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล

51.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

3 พรรคประชาธิปัตย์

1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2. นายชวน หลีกภัย

3. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์

5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

6. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์

7. นายกรณ์ จาติกวณิช

8. นายจุติ ไกรฤกษ์

9. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

10. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

11. นายอิสสระ สมชัย

12. นายอัศวิน วิภูศิริ

13. นายเกียรติ สิทธีอมร

14. นายกนก วงษ์ตระหง่าน

15. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

16. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

17.นายพนิต วิกิตเศรษฐ์

18. นายอภิชัย เตชะอุบล

19. นายวีระชัย วีระเมธากุล

4 พรรคภูมิใจไทย

1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล

2.นายชัย ชิดชอบ

3.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

4.นางนาที รัชกิจประการ

5.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

6.3นายทรงศักดิ์ ทองศรี

7.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

8.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี

9.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล

10.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

11นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา

12. นายศุภชัย ใจสมุทร

5 พรรคชาติไทยพัฒนา

1.นายวราวุธ ศิลปะอาชา

2.นายธีระ วงศ์สมุทร

3.นายนิกร จำนง

4.นายนภดล มาตรศรี

6 พรรคเสรีรวมไทย

1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

2.นายวัชรา ณ วังขนาย

3.นายวิรัตน์ วรศสิริน

4.นายเรวัติ วิศรุตเวช

5.นายประสงค์ บูรณพงศ์

6. นางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา

7.นายเพชร เอกกำลังกุล

8.นางสาวธนพร โสมทองแดง

9.นายอำไพ กองมณี

10.พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรศรี

7 พรรคเศรษฐกิจใหม่

1.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

2.นายสุภดิช อากาศฤกษ์

3.นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล

4.นายภาสกร เงินเจริญกุล

5.นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์

6.นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์


8 พรรคเพื่อชาติ

1.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

2.นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช

3.นายอารี ไกรนรา

4.นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล

5.นางลินดา เชิดชัย

9 พรรครวมพลังประชาชาติไทย

1. ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล

2. นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ

3.นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์

4.นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ

10 พรรคชาติพัฒนา

1 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

2 นายดล เหตระกูล

11 พรรคพลังท้องถิ่นไทย

1.ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

2. นายนพดล แก้วสุพัฒน์

3.นายไฉน ก้อนทอง

12 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

1.นายดำรงค์ พิเดช

13.พรรคพลังชาติไทย 

1.พล.ต.ทรงกรด ทิพย์รัตน์