โพลล์ การเมืองทำลายความสุขคนไทย-มาแปลก ชู’อนุทิน’ นั่งนายกฯ

36

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขของประชาชน ระบุคนกว่า 88% ถูกการเมืองทำลายความสุข

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,875 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 25 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

พบประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อถามถึงความสุขของประชาชนวันนี้ พบว่า ประชาชนจำนวนมากที่สุด หรือ ร้อยละ 46.9 ระบุ สุข กับ ทุกข์ กลาง ๆ แค่ประคองชีวิต ในขณะที่ ร้อยละ 27.5 ระบุสุขน้อย ถึง ไม่มีความสุขเลย ในขณะที่ คนส่วนน้อยของสังคมหรือร้อยละ 25.6 ระบุ สุขมาก ถึง มากที่สุด

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.8 ระบุการเมืองวันนี้ทำลายความสุขของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 11.2 ระบุไม่ทำลาย

เมื่อถามถึง ความเชื่อมั่นต่อคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะนำพาประเทศชาติก้าวต่อไปได้ดี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.8 เชื่อมั่นว่า คนที่ไม่ก่อความขัดแย้งในสังคม เก่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จิตใจดี มีคุณธรรม ทันต่อเกมการเมือง และปกป้องเทิดทูนสถาบัน เป็นต้น จะนำพาประเทศชาติก้าวต่อไปได้ดี ในขณะที่ มีเพียงร้อยละ 3.2 ไม่เชื่อมั่น

ที่น่าสนใจคือ ถ้าพรรค พลังประชารัฐ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ใครเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 63.1 ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ในขณะที่ ร้อยละ 36.9 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แต่ ถ้า พรรค เพื่อไทย เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ใครเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ผลสำรวจพบว่า สูสีกันระหว่าง คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กับ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คือ ร้อยละ 38.6 ระบุ คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในขณะที่ ร้อยละ 38.1 ระบุนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ ร้อยละ 22.3 ระบุ นาย อนุทิน  ชาญวีรกูล เหมาะสมเป็น นายกรัฐมนตรี

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ความสุขของประชาชนกำลังถูกลดทอนจากสถานการณ์วุ่นวายทางการเมือง เหตุเพราะความวุ่นวายและความขัดแย้งในสังคม ที่นักการเมืองและทุกฝ่ายต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยการหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติไม่ก่อความขัดแย้งในสังคม เก่งแก้ปัญหาปากท้อง รู้ว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอย่างไร เป็นคนดีมีคุณธรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ออกมาเป็นรูปธรรมปลูกฝังในทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าว ไม่ก่อความวุ่นวายในสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล มีไมตรีจิตต่อกัน อันเป็นลักษณะเด่นที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่อย่างเห็นในตัวผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ในผลสำรวจครั้งนี้ได้พบว่า ถ้า พรรคพลังประชารัฐ จัดตั้งรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นตัวเลือกสำคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม แต่ถ้า พรรคเพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาล ก็สูสีกันระหว่าง คุณหญิง สุดารัตน์ฯ กับ นายธนาธรฯ

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความสุขของประชาชนวันนี้

ลำดับที่ ความสุขของประชาชนวันนี้ ร้อยละ
1 สุขน้อย ถึง ไม่มีความสุขเลย 27.5
2 สุข กับ ทุกข์ กลาง ๆ แค่ประคองชีวิต 46.9
3 สุขมาก ถึง มากที่สุด 25.6
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ การเมืองวันนี้ทำลายความสุขของประชาชน

ลำดับที่ การเมืองทำลายความสุขของประชาชน ร้อยละ
1 ทำลายความสุขของประชาชน 88.8
2 ไม่ทำลาย 11.2
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเชื่อมั่นต่อคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่จะนำพาประเทศชาติก้าวต่อไปได้ดี

ลำดับที่ ความเชื่อมั่นต่อคุณสมบัติของ คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ร้อยละ
1 เชื่อมั่นว่า คุณสมบัติต่อไปนี้ นำพาประเทศก้าวเดินต่อได้ ได้แก่ ไม่ก่อความขัดแย้งในสังคม เก่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จิตใจดี มีคุณธรรม ทันต่อเกมการเมือง ปกป้องเทิดทูนสถาบัน เป็นต้น 96.8
2 ไม่เชื่อมั่น 3.2
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ถ้าพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล

ลำดับที่ ผู้ที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้า พลังประชารัฐ จัดตั้งรัฐบาล ร้อยละ
1 นาย อนุทิน  ชาญวีรกูล 63.1
2 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 36.9
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ถ้า พรรคเพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาล

ลำดับที่ ผู้ที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้า พรรคเพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาล ร้อยละ
1 คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 39.6
2 นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 38.1
3 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล 22.3
  รวมทั้งสิ้น 100.0

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928   www.superpollthailand.net