ก่อนสังคมสูงวัยวิกฤติ สกว.เร่งวิจัยพัฒนานวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำผู้สูงอายุไทย

57

สกว. ห่วงความเหลื่อมล้ำ ซ้ำเติมสังคมผู้สูงวัย เดินหน้าวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำผู้สูงอายุไทย หวังสร้างนวัตกรรมให้ตอบโจทย์โดยผู้สูงอายุเอง เพื่อลดความเสี่ยง

นางปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยมาระยะหนึ่งแล้ว และมีอัตราสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่หลายประเทศเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยในขั้นวิกฤต จึงเป็นเรื่องที่ สกว. ให้ความสำคัญ เพราะการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยจะต้องมีนโยบาย และนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุน ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับสังคม สกว. ได้วางแนวทางไว้ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อรับมือสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทั้งมิติเชิงรับและรุก มีการปรับเปลี่ยนแผนและโครงสร้างประชากรของประเทศเรื่อยๆ

ทั้งนี้ สกว. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุประเทศไทย และได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เตรียมความพร้อม นวัตกร ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมต่างๆ ให้ตัวแทน ผู้สูงอายุเรียนรู้ เพื่อให้ตัวแทนผู้สูงอายุไปต่อยอดดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับแก่ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้เกิดนวัตกรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ต่อยอดไปสู่ ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการดูแล มีศูนย์นวัตกรรมผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ขณะที่ตัวแทนผู้สูงอายุที่เข้าอบรมได้รับแนวคิดใหม่จุดประกายไปใช้ พร้อมจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างนวัตกรรมใหม่ เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยทั้งกายใจสังคมและเศรษฐกิจเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุข