เจาะลึก! บุคคลถือสองสัญชาติไทย-มาเลเซีย.

322

เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการเลือกตั้งในรัฐชายแดนของมาเลเซีย ทำให้มีคนไทยมุสลิมจำนวนมากเข้าไปขอทำบัตรประชาชนในมาเลเซีย ในช่วงปี 2519, 2523, 2527 และ 2532 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรัฐกลันตัน
.
📍แนวคิดที่ให้สัญชาติมาเลเซียแก่ชาวมุสลิมมลายูในภาคใต้ของไทยนั้น เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยที่ตนกู อับดุล รอซัค ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย (พ.ศ. 2513-2519) แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจาก ปัจจัยสำคัญสองประการ
.
ประการแรก เพื่อถ่วงดุลและปิดล้อมคนมาเลเซียเชื้อสายจีนซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆในรัฐกลันตัน และ ประการที่สอง เพื่อให้คนมาเลเซียเชื้อสายมลายูที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนได้มีสัญชาติมาเลเซียอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากมีคนมาเลเซียเชื้อสายมลายูจำนวนมากที่ได้เดินทางข้ามไปมาระหว่างพรมแดนไทย–มาเลเซีย เพื่อการทำมาหากิน ซึ่งบางคนก็แต่งงานมีครอบครัวที่ฝั่งไทย แต่เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ผูกพันกับรัฐมาเลเซียมากกว่ารัฐไทย และยังไม่ถือบัตรประจำตัวประชาชนมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียจึงมีแนวคิดที่จะให้สัญชาติกับบุคคลเหล่านี้
.
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ประเด็นการให้สัญชาติกลายเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองระหว่างพรรค UMNO กับพรรค PAS ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของมาเลเซียแต่ได้รับความนิยมในรัฐชายแดน (ได้แก่ กลันตัน เปรัค เคดาห์ และเปอร์ลิส) จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่า ในช่วงของการแข่งขันเลือกตั้ง ทั้งพรรค UMNO และพรรค PAS ได้ส่งตัวแทนมาเป็นนายหน้าเพื่อติดต่อให้คนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำบัตรประชาชนมาเลเซีย เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการเลือกตั้งในรัฐชายแดนของมาเลเซีย จากการแข่งขันดังกล่าว ทำให้มีคนไทยมุสลิมจำนวนมากเข้าไปขอทำบัตรประชาชนในมาเลเซีย ในช่วงปี 2519, 2523, 2527 และ 2532 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรัฐกลันตัน
.
นอกจากนั้น แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ก็ยังเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไทยมุสลิมจำนวนมากในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยื่นขอทำบัตรประชาชนมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อใช้สัญชาติมาเลเซียในการเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นแรงจูงใจหลักที่ทำให้คนไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการถือสองสัญชาติ .