ลำดับความสำคัญของเชื้อพระวงศ์ไทย 29 อันดับ

3882

#ลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย

ลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ ธรรมเนียมที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเป็นลำดับกัน เป็นลำดับการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงพระดำเนินหรือดำเนินก่อนหลังกันตามฐานะในพระราชวงศ์ คำว่า “โปเจียม” นั้น สันนิษฐานว่ามาจากภาษาจีน แปลว่าลำดับก่อนหลังกัน

ลำดับโปเจียมในปัจจุบัน – วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

1 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2 สมเด็จพระราชินีสุทิดา
3 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
6 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
7 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
8 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
9 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
10 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
11 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
12 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
13 หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
14 หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
15 หม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร
16 หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
17 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
18 หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์
19 หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล
20 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
21 หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
22 หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล
23 หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
24 หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
25 หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล
26 คุณพลอยไพลิน เจนเซน
27 คุณสิริกิติยา เจนเซน
28 ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
29 ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม

ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ แต่ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหมายราชการจัดให้ทรงอยู่ในลำดับดังกล่าว

**คุณพลอยไพลิน – คุณสิริกิติยา เจนเซน อยู่ลำดับที่ 26 และคุณสิริกิติยา เจนเซน อยู่ในลำดับที่ 27 สองท่านนี้ถึงแม้จะเป็นสามัญชน แต่เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ลำดับสูงเป็นกรณีพิเศษ

ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562
จะมีการสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ใหม่ ลำดับโปเจียมอาจปรับเปลี่ยนไปตามฐานันดรศักดิ์

ส่วนการสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562 อาจมีการสถาปนาฐานันดรศักดิ์เพิ่มเติมขึ้นอีกเป็น

#สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชีนี

หลังจากมีพระราชโองการแต่งตั้งพระอัครมเหสีจาก พลเอกหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดาแล้วนั้น ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562 อาจจะมีการสถาปนาฐานันดรศักดิ์เพิ่มเติมขึ้นอีกเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชีนี

เช่นเดียวกันกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มีการสถาปนา ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากรขึ้นเป็น สมเด็จพระราชีนีสิริกิติ์ ก่อนวันบรมราชาภิเษก และในวันบรมราชาภิเษกจริง มีการสถาปนาฐานันดรศักดิ์เพิ่มเติมเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี