พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงิน 2.4 พันล้านให้ 27 โรงพยาบาลซื้อเครื่ิองมือแพทย์

217

7 พ.ค.62-  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินกว่า    2.4 พันล้าน จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ. วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล  และสถานพยาบาล  27 แห่ง

วันที่ 7  พ.ค. เวลา 18.00   น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล  และผู้อำนวยการสถานพยาบาล  จำนวน 27 แห่ง  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช   โรงพยาบาลกลาง   โรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  โรงพยาบาลทหารผ่านศึก   โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์   โรงพยาบาลตำรวจ   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   โรงพยาบาลรามาธิบดี   โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ   โรงพยาบาลหัวหิน  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   โรงพยาบาลน่าน   โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร   โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์   โรงพยาบาลยะลา   โรงพยาบาลปัตตานี   โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก   และโรงพยาบาลท่าวังผ่า จังหวัดน่าน