ดัชนีราคาห้องชุด และดัชนีราคาบ้านแนวราบ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์Q4ปี59

297

ดัชนีราคาห้องชุด และดัชนีราคาบ้านแนวราบ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดรายไตรมาส สำรวจพื้นที่กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) และดัชนีราคาบ้านแนวราบ(บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)รายไตรมาส สำรวจครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)

ดัชนีราคาห้องชุด

ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรีและสมุทรปราการ) ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.1 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 117.6 จุด

เมื่อแยกพิจารณาแต่ละช่วงระดับราคา พบว่า

* ห้องชุดที่มีระดับราคาไม่เกิน 50,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.1 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 114.6 จุด

* ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,001-80,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.7 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 120.7 จุด

* ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.5 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด

* ห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตร มีค่าดัชนีเท่ากับ 120.3 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 113.8 จุด

พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) พื้นที่เขตพญาไท-เขตราชเทวี พื้นที่จังหวัดนนทบุรี พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระโขนง) และพื้นที่เขตห้วยขวาง-เขตจตุจักร-เขตดินแดง

ดัชนีราคาบ้านแนวราบ

ดัชนีราคาบ้านแนวราบ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559 มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.2 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 113.8 จุด โดยสามารถจำแนกรายละเอียดดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบตามพื้นที่ได้ดังนี้

* พื้นที่เขตกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.3 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 114.1 จุด

* พื้นที่เขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 116.2 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 113.6 จุด

ทั้งนี้ หากพิจารณา ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบในแต่ละประเภท คือ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ จะพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ดังนี้

1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559 มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.5 จุดหรือมีอัตราปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 112.5 จุด โดยสามารถจำแนกรายละเอียดดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวตามพื้นที่ได้ดังนี้

* พื้นที่เขตกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.6 จุด หรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 112.2 จุด

* พื้นที่เขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 114.5 จุดหรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 112.7 จุด

2. ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ประจำงวดไตรมาส 4 ปี 2559 ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.0 จุดหรือมีอัตราปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 115.1 จุด โดยสามารถจำแนกรายละเอียดดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประเภททาวเฮ้าส์ตามพื้นที่ได้ดังนี้

* พื้นที่เขตกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 117.9 จุดหรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 115.8 จุด

* พื้นที่เขตปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.3 จุดหรือมีอัตราการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 114.6 จุด

ดัชนีราคาห้องชุด และดัชนีราคาบ้านแนวราบ

ดัชนีราคาห้องชุด และดัชนีราคาบ้านแนวราบ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)

ดัชนีราคาห้องชุด

ราคา(บาท)/ตารางเมตร Q1/2558 Q2/2558 Q3/2558 Q4/2558 Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY

กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 112.5 4.7% 114.2 5.2% 115.6 4.8% 117.6 5.1% 118.0 4.9% 119.9 5.0% 121.6 5.2% 124.1 5.5%

ราคาต่ำกว่า 50,000 113.5 3.7% 114.9 2.2% 115.2 3.1% 114.6 3.3% 116.8 2.9% 118.2 2.9% 118.3 2.7% 118.1 3.1%

ราคา 50,000-80,000 118.2 5.0% 119.2 3.1% 120.2 4.0% 120.7 4.4% 123.3 4.3% 124.2 4.2% 124.9 3.9% 125.7 4.2%

ราคา 80,001-120,000 115.4 6.0% 117.6 7.7% 118.9 5.9% 122.2 6.0% 121.9 5.6% 124.6 5.9% 125.9 5.9% 129.5 6.0%

ราคามากกว่า 120,000 108.6 3.6% 110.3 4.5% 112.0 4.7% 113.8 4.9% 113.8 4.8% 115.5 4.7% 117.9 5.3% 120.3 5.7%

ดัชนีราคาบ้านแนวราบ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)

บ้านแนวราบ Q1/2558 Q2/2558 Q3/2558 Q4/2558 Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY

กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 111.6 3.7% 112.3 3.9% 113.2 3.4% 113.8 2.6% 114.1 2.2% 114.5 1.9% 115.5 2.0% 116.2 2.2%

* กรุงเทพฯ 111.9 3.7% 112.6 4.1% 113.6 3.5% 114.1 2.6% 114.3 2.2% 114.8 2.0% 115.3 1.5% 116.3 1.9%

* นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 111.5 3.7% 112.2 3.7% 113 3.3% 113.6 2.6% 114 2.2% 114.3 1.9% 115.8 2.4% 116.2 2.3%

ดัชนีราคาบ้านแนวราบ(บ้านเดี่ยว)

บ้านเดี่ยว Q1/2558 Q2/2558 Q3/2558 Q4/2558 Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY

กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 111.1 3.5% 111.6 3.4% 112.1 2.9% 112.5 2.3% 113.0 1.7% 113.4 1.6% 114.2 1.8% 114.5 1.8%

* กรุงเทพฯ 110.9 3.4% 114.4 3.2% 111.9 2.8% 112.2 2.2% 112.5 1.4% 113.3 1.7% 113.6 1.5% 114.6 2.1%

* นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 111.2 3.6% 111.8 3.5% 112.3 3.0% 112.7 2.3% 113.3 1.9% 113.5 1.5% 114.6 2.0% 114.5 1.6%

ดัชนีราคาบ้านแนวราบ(ทาวน์เฮ้าส์)

ทาวน์เฮ้าส์ Q1/2558 Q2/2558 Q3/2558 Q4/2558 Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY Index ∆YoY

กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 112.2 3.9% 113.1 4.4% 114.4 4.0% 115.1 3.0% 115.3 2.8% 115.7 2.3% 116.9 2.2% 118.0 2.5%

* กรุงเทพฯ 112.7 4.0% 113.7 4.8% 115.0 4.2% 115.8 3.0% 115.9 2.9% 116.2 2.2% 116.7 1.4% 117.9 1.8%

* นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 112.0 3.8% 112.7 4.0% 113.9 3.8% 114.6 3.1% 114.9 2.6% 115.4 2.4% 117.3 3.0% 118.3 3.2%

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์