ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน เปลี่ยนเล้าหมูเป็นมัสยิด

503

มัสยิดซัยนุลอาบีดีน(เขาใหญ่) ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคซื้อที่ดินติดมัสยิด ซึ่งปัจจุบันเจ้าของที่ไม่ใช่มุสลิมได้ทำเป็นคอกหมู ได้ตกลงขายที่ดินดังกล่าวให้กับมัสยิด เพื่อเพิ่มพื้นมี่ใช้สอยของมัสยิดที่เดิมมีเพียง 2 งาน

เนื่องด้วย มัสยิด ชัยนุลอาบีดีน (เขาใหญ่) ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน เพื่อสาธารณโยชน์, อบรมจริยธรรม และทํากุโบร์ เพิ่มเติมจากเดิมซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อทําการก่อสร้างตัวอาคาร มัสยิด เมื่อปี พ.ศ. 2554 จํานวน 2 งาน

ปัจจุบัน ชาวบ้านข้างเคียงที่ดินติดมัสยิด (ซึ่งเป็นคนต่างศาสนิก) ได้เสนอขายที่ดินให้กับมัสยิด จํานวน 1 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ในราคา 900,000 บาท โดยคณะกรรมการได้นําเรื่องเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือ ถึงความจําเป็นในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม จากที่มีอยู่เพีย 2 งาน อันอาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการพี่น้อง ศรัทธาชน (อีกทั้งเพื่อตัดปัญหาการทําฟาร์มเลี้ยงหมูข้างมัสยิดของที่ดินแปลงดังกล่าว) ที่ประชุมฯ จึง เห็นพ้องร่วมกัน แต่ทางมัสยิด ชัยนุลอาบีดีน ยังขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ในการจัดซื้อที่ดิน ที่กล่าวมาข้างต้น

อิหม่าม คอเต็ป บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิด ชัยนุลอาบีดีน จึงประสงค์เชิญชวนพี่น้องผู้ร่วมศรัทธา ร่วมบริจาคซื้อที่ดินดังกล่าว ในหนทางของอัลเลาะห์ (ซ.บ.) เพื่อเป็นซอดาเกาะห์ญารียะห์ มุ่งหวังความพึงพพระทัย จากพระองค์ ท้ายนี้ ขอพระองค์อัลเลาะห์ (ซ.บ.) ทรงตอบรับภารกิจครั้งนี้จากเราและจากทุกท่าน อามีน