โปรดเกล้าฯ’ชวน หลีกภัย’ประธานสภา ‘สุชาติ-ศุภชัย’

104

ในหลวง” โปรดเกล้าฯ “ชวน หลีกภัย, สุชาติ ตันเจริญ และศุภชัย โพธิ์สุ” เป็นประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภาแล้ว

วันที่ 31 พ.ค.  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขณะที่โปรดเกล้าฯ ให้ นายสุชาติ ตันเจริญ และนายศุภชัย โพธิ์สุ” เป็นรองประธานรัฐสภา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

๑. นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒. นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
๓. นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความใน มาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี