อดีต ส.ส.ฟารีดา ร่วม’บันทึกลายผ้าไหม’ 5 ชนเผ่าศรีขรภูมิ

765

ศรีขรภูมิ บันทึกลายผ้า 5 ชนเผ่าลงบนผ้าไหม สร้างเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียวความรักความสามัคคี  และเพิ่มมูลค่าผ้าไหมศรีขรภูมิสู่ตลาดโลก  

วันที่ 9 มิ.ย. 2562 นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ นำชาวศีขรภูมิ ทำพิธีเซ่นไหว้และหมักโคลนผ้าไหม(โคลนดอกบัว) เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าไหม 9 มงคล ลาย 5 ชนเผ่า ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านไทร(บ้านคุณสมใจ จำปาทอง) หมู่ที่ ๗ ตำบลจารพัตร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้ดำเนินการออกแบบพัฒนาลายผ้าเอกลักษณ์อำเภอศีขรภูมิ ซึ่งมีความเป็นมาของลายผ้าที่สื่อถึงวัฒนธรรมคนศีขรภูมิ

ทั้งนี้ ทุกชาติพันธุ์แต่งกายมาบันทึก ลายผ้าเอกลักษณ์ชาวศีขรภูมิ 5 ชนเผ่า ลายประแจจีน ลายบงกช ลายลูกแก้ว ลายหมากจับ ลายดาว เพื่อรวมความสามัคคีของชาติพันธุ์ในศีขรภูมิไว้ในผ้าไหมที่ปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก รวมทั้ง ดร.ฟารีดา สุไลมาน อดีตส.ส.สุรินทร์

นายธีรพล กล่าวว่า อำเภอศีขรภูมิมีความโดดเด่นความหลากหลายของเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมมีกี่ทอผ้าจำนวน 3,200 หลัง เป็นกิจกรรมที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง อำเภอศีขรภูมิได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ด้านความโดดเด่นและความหลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบล มาออกแบบลายผ้า และพัฒนาลายผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอศีขรภูมิเพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน

คณะทำงานพัฒนาลายผ้า ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับชมความคิดและกำหนดแนวทางการพัฒนาลายผ้า ดำเนินการพัฒนาในแบบลายผ้าเอกลักษณ์โดยรวมรวมวัฒนธรรม ๕ ชนเผ่าถ้าไปด้วยกัน ผ่านเส้นลายลงบนผืนผ้าเด็กลักอำเภอศีขรภูมิ
ความหมายของลายผ้า
1 ลายประแจ จีนเรขาคณิตเป็นลายมงคล เพราะเป็นที่รวมของบุคคล 8 ชนิดของพระพุทธศาสนามหายานและเป็นสัญลักษณ์ทางศิริมงคล ที่แสดงถึงความต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
2 ลายบงกช เป็นลายดอกบัวจากฐานปราสาทศีขรภูมิ ดอกบัวในความหมายของศาสนาพุทธ เป็นดอกไม้ที่มีความบริสุทธิ์ จิตใจที่ผ่องแผ้ว สดใสไม่หมองมัว และความศรัทธาอีกทั้งยังหมายถึงการตรัสรู้การบรรลุธรรมเกี่ยวกับดอกบัวที่เคยอยู่ในโคลนตมได้โผล่พ้นน้ำออกมาแบ่งบานรับแสงตะวัน
3 ลายโคลน 5 หรือลายลูกแก้ว(กูยหริงกวย) หมายถึงโคมไฟส่องสว่างสู่ความรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ความเพิ่มพูนของผลผลิตตลอดถึงการอยู่ดีกินดีของชาวอำเภอศีขรภูมิ
4 ลายหมากจับ หรือลายลวดหนามหมายถึง ความซื่อตรงมั่น เข้มแข็งคงทน ความยั่งยืนแห่งมิตรภาพของชาวอำเภอศีขรภูมิ
5 ลายดาว ความหมาย คือเครื่องหมายนำทางบอกทิศไม่หมดต้องเดินทางเปรียบเมื่อแสงสว่างคอยส่องแสงให้ชาวศีขรภูมิพบเจอแต่ความดีงามและอีกเป็นถึงสัญลักษณ์ของชาวอิสลาม
ทั้งนี้ ลายผ้าเอกลักษณ์ที่รวมไว้ในผืนผ้าจาก 5 ชนเผ่าของชาวอำเภอศีขรภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียวความรักความสามัคคี