ถอดยศ ‘พล.ต.ศักดา’ พ่อบ้านตำหนักพัชราภิรมณ์

321

วันที่ 10 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระอ