เลือก ‘อิหม่ามมะหมูด การะพิทักษ์’ เป็นกอจ.สุราษฎร์ฯ คนใหม่

162

อิหม่ามทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมติ เลือก นายมะหมูด การะพิทักษ์ อิหม่ามมัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม อ.เมือง เป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง จาก นายสุพรชัย พันธ์ทุมทอง เสียชีวิต

วันนี้ (17 มิ.ย. 62) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานประชุมพิจารณา การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนายสุพรชัย พันธ์ทุมทอง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้เสียชีวิต โดยกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมอิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และข้อ 9 ของกฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และในวันนี้ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้แก่ นายมะหมูด การะพิทักษ์ อิหม่ามมัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี ซึ่งได้รับคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติ และการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ.2540 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด และเป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกศาสนา โดยเป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นสัปปุรุษประจำมัสยิดในจังหวัดนี้มาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันคัดเลือก

#คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี #พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรอิสลาม
Cr.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์