ตกใจกันทั้งสถานี! สุลต่านบรูไนเสด็จเยือนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

976

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนพระองค์นี้ ทรงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร และหน่วยงานราชการเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน โดยไม่แจ้งล่วงหน้าอยู่บ่อยครั้ง