จัดอุปสมบทหมู่ที่หนองจิก ปัตตานี เยาวชน 59 คนเข้าร่วม ถวายพระพันปัหลวง

179

ศปพร.กอ.รมน. ภาค ๔ สน. จัด โครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันนี้ ( ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่มีความต้องการพระสงฆ์จำพรรษาเพิ่ม มีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่สมัคร เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๕๙ รูป โดยมี พลโท จตุพร กลัมพสุต รองแม่ทัพภาคที่ ๔ / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน รวมทั้งพุทธศานิกชนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดูแลทำนุบำรุงรักษา สนับสนุนวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์และพระสงฆ์ โดยยึดความต้องการของวัดสำนักสงฆ์ เป็นที่ตั้งหลัก เพื่อสามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถประกอบศาสนกิจ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามได้ รวมทั้งต้องเป็นที่พึ่งทางใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดา และบุพการี ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สืบไป

Cr.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า