โปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 55 นาย ‘สมพงษ์’ผบช.สตม.’วิชิต’ผบช.ตชด.

1441

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 55 นาย อาทิ “สมพงษ์ ชิงดวง” เป็น ผบช.สตม. “วิชิต ปักษา” ผบช.ตชด. “นเรศ นันทโชติ-ทวิชาติ พละศักดิ์”ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. มีผล 15 กรกฎาคม 2562

วันนี้(30 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 55 ราย ดังนี้

1.พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ รองจตช.(สบ 9) ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.พล.ต.ท.ทวิชาติ พละศักดิ์ รองจตช.(สบ 9) ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดำรงแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ดำรงตำแหน่ง ผบช.ตชด.
5.พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด.ดำรงตำแหน่ง ผบช.สตม.

6.พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รองผบช.ภ.7 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
7.พล.ต.ต.จักรกฤษณ์ สิงศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
8.พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รองผบช.ภ.4 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
9.พล.ต.ต.ชนินทร์ สุดโนรีกูล รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ7) ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
10.พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รองผบช.ภ.8 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

11.พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี รอง ผบช.ก. ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
12.พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผบช.ภ.5 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
13.พล.ต.ต.ไชยยา รุจจนเวท รอง จตร. (สบ7) ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
14.พล.ต.ต.ธเนษฐ สุนทรสุข รองจตร.(สบ7) ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
15.พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง รองผบช.ตชด. ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

16.พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผบช.สพฐ.ตร. ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
17.พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ รองจตร.(สบ7) ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
18.พล.ต.ต.พิศาล มุขแจ้ง รองผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
19.พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบช.ตชด. ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
20.พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

21.พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท รองผบช.ภ.4 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
22.พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ รองผบช.ภ.2 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
23.พล.ต.ต.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ รอง จตร.(สบ7) ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
24.พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา เที่ยงทัศน์ รองผบช.สงป. ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
25.พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐรี เจริญสม รองผบช.สตส. ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

26.พ.ต.อ.จีระศักดิ์ มีสัทธรรม รองผบก.ปส.1 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
27.พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รองผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
28.พ.ต.อ.ชลาวุฒิ ไพรวรรณ์ รองผบก.ตชด.1 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
29.พ.ต.อ.ฐณธรณ์ คงชีพ รองผบก.ภ.จว.สระบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
30.พ.ต.อ.ธนวรรธน์ อยู่คง รองผบก.ภ.จว.สุโขทัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

31.พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ รองผบก.พฐ.8 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
32.พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์ รองผบก.สฝจ. ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
33.พ.ต.อ.ประพันธ์ กองมงคล นักกายภาพบำบัด(สบ5) ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
34.พ.ต.อ.พรพันธ์ ทิมขำ รองผบก.ภ.จว.ชุมพร ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
35.พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน รองผบก.ตชด.ภ.3 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

36.พ.ต.อ.ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รองผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี
37.พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รองผบก.ภ.จว.ตาก ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
38.พ.ต.อ.วิรัช สุมนาพันธุ์ รองผบก.ภ.จว.เชียงราย ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
39.พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธ์ นราพิสุทธิ์ รองผบก.ภ.จว.พิจิตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
40.พ.ต.อ.สมเกียรติ วัฒนพันธุ์ รองผบก.กต.2 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

41.พ.ต.อ.สหัส โหรวิชิต รองผบก.ภ.จว.จันทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
42.พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา รองผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
43.พ.ต.อ.สุวิทย์ แก้วกัลยา นว.(สบ5) ตร. ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
44.พ.ต.อ.โสภณ เพียรร่มทองไทย รองผบก.ภ.จว.พิจิตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
45.พ.ต.อ.โสภณ วารี รองผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

46.พ.ต.อ.อดิศักดิ์ คุณพันธ์ รองผบก.น.7 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
47.พ.ต.อ.อภิชา พิมายกลาง รองผบก.ส.2 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
48.พ.ต.อ.อรุณ แกล้ววาที รองผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
49.พ.ต.อ.อานนท์ นามประเสริฐ รองผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
50.พ.ต.อ.หญิง จำปาวดี คลังวิจิต รองผบก.กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

51.พ.ต.อ.หญิง นิศา บุนนาค อาจารย์ (สบ5) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
52.พ.ต.อ.หญิง ปสาธนีย์ สิทธสรเดช รองผบก.อก.จต. ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
53.พ.ต.อ.ปิยมน สุนทราภา รองผบก.อก.โรงพยาบาลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
54.พ.ต.อ.หญิง รุ่งอรุณ ดีอินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ (สบ5) กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
55.พ.ต.อ.หญิง วรรณีย์ ตระการวนิช นายแพทย์ (สบ5) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี