มท.ย้ายใหญ่ 31 ข้าราชการระดับสูง ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ ถูกโยกเข้าลำปาง

70

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 31 ราย

ดังนี้ 1. ให้นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 2. ให้นายธนาคม จงจิระ พ้นจากต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) และแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการปกครอง 3. ให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน 4. ให้นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ้นจากต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมที่ดิน 5. ให้นายประยูร รัตนเสนีย์ พ้นจากต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมที่ดินและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6. ให้นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองบัวล าภู ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานปลัดกระทรวง

7. ให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตาก ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปลัดกระทรวง 8. ให้ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตราด ส านักงานปลัดกระทรวง 9. ให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดล าพูน ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตาก ส านักงานปลัดกระทรวง 10. ให้นายศิริพัฒ พัฒกุล พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพังงา ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานปลัดกระทรวง 11. ให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนนทบุรี ส านักงานปลัดกระทรวง 12. ให้นายสนิท ขาวสอาด พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบึงกาฬ ส านักงานปลัดกระทรวง 13. ให้นายภานุ แย้มศรี พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด นนทบุรี ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ส านักงานปลัดกระทรวง 14. ให้นายกมล เชียงวงค์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด พะเยา ส านักงานปลัดกระทรวง 15. ให้นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพังงา ส านักงานปลัดกระทรวง 16. ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด แม่ฮ่องสอน ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด พิจิตร ส านักงานปลัดกระทรวง 17. ให้นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแพร่ ส านักงานปลัดกระทรวง

18. ให้นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานปลัดกระทรวง 19. ให้นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตราด ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด ยโสธร ส านักงานปลัดกระทรวง 20. ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพะเยา ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดล าปาง ส านักงานปลัดกระทรวง 21. ให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแพร่ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด ล าพูน ส านักงานปลัดกระทรวง 22. ให้นายวัฒนา พุฒิชาติ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด อุดรธานี ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดศรี สะเกษ ส านักงานปลัดกระทรวง 23. ให้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสกลนคร ส านักงานปลัดกระทรวง 24. ให้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสตูล ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด สงขลา ส านักงานปลัดกระทรวง 25. ให้นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัด สงขลา ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสตูล ส านักงานปลัดกระทรวง 26. ให้นายชรัส บุญณสะ พ้นจากต าแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานปลัดกระทรวง 27. ให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานปลัดกระทรวง 28. ให้นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด พิจิตร ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด สระแก้ว ส านักงานปลัดกระทรวง

29. ให้นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด กาฬสินธุ์ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด สุรินทร์ ส านักงานปลัดกระทรวง 30. ให้นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานปลัดกระทรวง 31. ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบึงกาฬ ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุดรธานี ส านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป