‘สิระ’ไม่ธรรมดา รวย 500 ล้าน ‘นาที-พิพัฒน์’รวยสุด มากกว่า’อนุทิน’-ธรรมนัสรวยขายหวย

488

ภูมิใจไทย รวยสุดขั้ว “นาที” รวยสุด 4.6 พันล้าน-จนสุดมีเงินติดกระเป๋า 5 พันบาท อึ้ง “เสี่ยแป้งมัน” หนี้สินล้น หมื่นล้าน – ก๊กพลังประชารัฐ อู้ฟู้ถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 62 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 414 ราย

@ “เสี่ยแป้งมัน” ติดหนี้ 1.1 หมื่นล้าน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือ “เสี่ยแป้งมัน” มีทรัพย์สิน 37,065,128 บาท ประกอบด้วย เงินสด 420,000 แสนบาท เงินฝาก 15,229,328 บาท ประกันชีวิต 300,000 บาท ที่ดิน 18,001,800 บาท รถยนต์ 1,150,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,964,000 บาท มีหนี้สิน 9,636,125,937 บาท

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล-คู่สมรส มีทรัพย์สิน 62,597,681 บาท เป็นเงินสด 340,000 บาท เงินฝาก 9,820,722 บาท ประกันชีวิต 1,500,000 บาท เงินให้กู้ยืม 18,213,344 บาท ที่ดิน 9,883,615 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,120,000 บาท รถยนต์ 4.7 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 9,020,000 บาท มีหนี้สิน 1,502,278,776 บาท

รวมมีทรัพย์สินท 99,662,809 บาท รวมมีหนี้สิน (ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ) 11,138,404,713 บาท

เสี่ยหนู รวย 4.2 พันล้าน เรือยนต์ 2 ลำ เครื่องบิน 2 ลำ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีทรัพย์สิน 4,248,828,812.03 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 395,358,423.60 บาท เงินลงทุน 2,908,444,538.90 บาท เงินให้กู้ยืม 159,901,401.64 บาท ที่ดิน 25,203,250 บาท ยานพาหนะ 218,781,197.89 บาท อาทิ เรือยนต์ 2 ลำ ลำละ 30 ล้านบาทกับ 2.5 ล้านบาท เครื่องบิน 2 ลำ ลำละ 139 ล้านบาท กับ 22 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 300,900,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 240,240,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 16,991.33 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 49,459,768.86 บาท อาทิ “บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนการหย่า” ยอดหนี้คงเหลือ 43,706,151 บาท หนี้สินอื่น 778,310.11 บาท รวมมีหนี้สิน 50,255,070.30 บาท

รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,198,573,741.73 บาท

นายอนุทินแสดงสถานภาพ “หย่า” บุตรในสมรส 2 คน

รายได้อื่น ๆ จาก “เงินปันผล” 44,145,965.76 บาท

นาที รวยสุด 4.6 พันล้าน

ขณะที่นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  มีทรัพย์สิน 71,597,609.77 ประกอบด้วย เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 4,897,201.77 บาท อาทิ BARCLAYS , NATWEST , ธนาคารกรุงเทพ ประเทศอังกฤษ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศสิงคโปร์ ที่ดิน 11,482,300 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 32,969,376 บาท ยานพาหนะ 996,696 บาท สิทธิและสัมปทาน 8,096,036 บาท ทรัพย์สินอื่น 12,656,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 107,511.36 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,608,777.23 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 436,249 บาท รวมมีหนี้สิน 2,152,537.59 บาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คู่สมรส มีทรัพย์สิน 4,603,034,225.24 บาท ประกอบด้วย เงินสด 600,000 บาท เงินฝาก 7,804,505.03 บาท เงินลงทุน 4,348,260,767.45 บาท เงินให้กู้ยืม 86,330,800 บาท ที่ดิน 32,777,100 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 16,010,000 บาท ยานพาหนะ 100,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 79,051,052.76 บาท ทรัพย์สินอื่น 32,100,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 528,538.12 บาทเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 174,341,612.89 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 43,49.16 บาท รวมมีหนี้สิน 174,913,647.17 บาท

นางนาทีและนายพิพัฒน์-คู่สมรส รวมมีทรัพย์สิน 4,674,631,835.01 บาท รวมหนี้สิน 177,066,184.76 รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,497,565,650.25 บาท

น้องพิพัฒน์-รมว.ท่องเที่ยวฯ “เสี่ยพันล้าน”

นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.เขต 1 สตูล พรรคภูมิใจไทย “น้องชาย” พิพัฒน์-รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สิน 2,258,184,636.95 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 13,244,738.41 บาท เงินลงทุน 2,091,573,052.54 บาท ที่ดิน 66,903,346 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 73,000,000 บาท ยานพาหนะ 1,000,000 บาท สิทธิและสัมปาน 12,900,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 373,500 บาท

มีหนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 41,268,013.81 บาท หนี้สินอื่น 640,930.98 บาท รวมมีหนี้สิน 41,908,944.79 บาท

นางทิพรัตน์ รัชกิจประการ-คู่สมรส มีทรัพย์สิน 127,130,421.21 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 10,130,999.41 บาท เงินลงทุน 38,070,312.41 บาท ที่ดิน 57,374,135 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,000,000 บาท ยานพาหนะ 5,045,974.39 บาท สิทธิและสัมปทาน 6,070,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,439,000 บาท อาทิ ทองคำ 150 บาท

มีหนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 942,652.93 บาท หนี้สินอื่น 43,634.05 บาท รวมหนี้สิน 986,286.98 บาท

รวมมีทรัพย์สิน 2,385,315,058.16 บาท รวมมีหนี้สิน 42,895,231.77 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,342,419,826.39

น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรส (นายฉาย บุนนาค) ทั้งสิ้น 511,334,424 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 82,280,019 บาท มีรายได้รวม 12,847,117 บาท มีรายจ่ายรวม 56,119,896 บาท

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 547,694,338 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,971,601 บาท มีรายได้รวม 1.2 ล้านบาท รายจ่ายรวม 3,735,298 บาท

ขณะที่ตระกูลรัตนเศรษฐ 4 ราย ได้แก่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ คู่สมรส แจ้งทรัพย์สินรวมเท่ากันคือ 123,264,096 บาท มีหนี้สินรวม 11,573,101 บาท รายได้รวม 3,512,178 บาท รายจ่ายรวม 1,353,000 บาท

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และ รมช.คมนาคม บุตรชายนายวิรัช และนางทัศนียา มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 176,277,628 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 1,743,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1,442,000 บาท

นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ บุตรชายนายวิรัช และนางทัศนียา และน้องชายนายอธิรัฐ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 231,931,838 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,560,766 บาท มีรายได้รวม 1,765,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1,580,000 บาท

ส่วนนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ น้องสาวนางทัศนียา มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 163,47,591 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 7,647 บาท มีรายได้รวม 2,402,614 บาท มีรายจ่ายรวม 9.6 แสนบาท

ส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานฯ 2 ราย ได้แก่ นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 8,189,114 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 710,148 บาท มีรายจ่ายรวม 1,206,000 บาท

นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 แจ้งสถานะว่า โสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 12,107,352 บาท มีหนี้สินรวม 1,685,211 บาท มีรายได้รวม 256,800 บาท ไม่มีรายจ่าย

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 40,398,604 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 10,389,457 บาท มีรายได้รวม 2,205,952 บาท รายจ่ายรวม 1.4 ล้านบาท

ส่วนรายชื่อฝ่ายค้านที่น่าสนใจ ได้แก่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภา แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 195,510,100 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 18,637,296 บาท มีรายได้รวม 3,512,720 บาท มีรายจ่ายรวม 3.5 ล้านบาท

นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน) ทั้งสิ้น 579,542,762 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 11,684,235 บาท มีรายได้รวม 8,662,720 บาท รายจ่ายรวม 2,103,932 บาท

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 39,004,159 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 9,040,838 บาท รายได้รวม 423,594 บาท ไม่ได้แจ้งรายจ่าย

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย แจ้งสถานะว่า หย่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 287,699,015 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,278 บาท มีรายได้รวม 744,000 บาท มีรายจ่ายรวม 740,000 บาท

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 88,669,868 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 9,257,035 บาท มีรายได้รวม 1,008,000 บาท รายจ่ายรวม 9.8 แสนบาท

ส่วนรายชื่ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนปฏิรูป แจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 77,770,402 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 3,564,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1,431,360 บาท

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แจ้งกรณีเข้ารับตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง (ลาออก) ส.ส. มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 116,906,150 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 1,280,785 บาท มีรายจ่ายรวม 6.6 แสนบาท

สำหรับ ส.ส.ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดคือ นายพิษณุ พลธี ส.ส.ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สิน 5,064 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก

ธรรมนัส รวย ….ล้าน เมีย 2 ลูก 7 รายได้ขายหวย 3 ล้านบาท/เดือน

ขณะที่แกนนำคนสำคัญของพรรคพลังประชารัฐที่มีบทบาทในรัฐบาล อาทิ นายธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต… พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – คู่สมและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายธรรมนัส มีทรัพย์สิน 644,921,184.97 บาท ประกอบด้วย เงินสด (เกินสองแสนบาท) 300,000 บาท เงินฝาก 168,554,858.47 บาท เงินลงทุน 13,804,900 บาท ที่ดิน 98,981,315 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 50,902,717.50 บาท ยานพาหนะ 62,840,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 92,417,394 บาท ทรัพย์สินอื่น (สองแสนบาทขึ้นไป) 157,120,000 บาท  มีหนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 59,779,075.65 บาท

นางอริสรา พรหมเผ่า คู่สมรส มีทรัพย์สิน 189,952,776.99 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 10,464,853.99 บาท เงินลงทุน 18,200,000 บาท ที่ดิน 100,069,025 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 49,398,898 บาท ยานพาหนะ 3,390,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 8,430,000 บาท มีหนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 13,582,860.47

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินจากสิทธิและสัมปทาน 31,148,049 บาท ไม่มีหนี้สิน

ผู้ยื่น คู่สมสรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวม 866,022,010.96 บาท มีหนี้สินรวม 73,361,936.12 บาท

รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 792,660,074.84 บาท 

ขณะที่คู่สมรส (ที่อยู่กินฉันสามีภริยา) คือ นางธนพร ศรีวิราช มีทรัพย์สิน 63,684,291.72 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 14,184,934.81 บาท เงินลงทุน 4,681,086.91 บาท ที่ดิน 952,030.00 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 542,520 บาท ยานพาหนะ 14,700,000 บาท สิทธิและสัมปทาน (สิทธิตามวงเงินประกันชีวิต) 467,647 บาท ทรัพย์สินอื่น 28,156,073 บาท มีหนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 5,900,000 บาท

รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 57,784,291.72 บาท

นายธรรมนัส แจ้งรายได้ประจำจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล (เฉลี่ยต่อเดือน) 3,000,000 บาท และบุตรในสมรส 2 คน บุตรนอกสมรสที่รับรองแล้ว 5 คน รวม 7 คน

สามมิตร ไม่น้อยหน้า

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหรรม มีทรัพย์สิน 1,746,092,657.05 บาท ประกอบด้วย เงินสด 600,000 บาท เงินฝาก 1,375,881,628.89 บาท เงินลงทุน 220,259,080 บาท ที่ดิน 45,720,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 92,366,948.16 บาท สิทธิและสัมปทาน 6,365,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,900,000 บาท

มีหนี้สินจากหนี้สินอื่น 696,108.01 บาท

นางสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ-คู่สมสร มีทรัพย์สิน 452,236,323.21 บาท ประกอบด้วย เงินสด 100,000 บาท เงินฝาก 98,667,507.87 บาท เงินลงทุน 185,437,720 บาท ที่ดิน 9,220,000 บาท  โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 67,197,418.34 บาท ยานพาหนะ 55,820,677 บาท ทรัพย์สินอื่น 35,793,000 บาท

ไม่มีหนี้สิน

รวมมีทรัพย์สิน 2,198,328,980.26 บาท รวมมีหนี้สิน 696,108.01 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,197,632,872.255 บาท

@ สมศักดิ์ รวย 59 ล้าน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีทรัพย์สิน 32,687,202.94 บาท ประกอบด้วย เงินสด 2,000,000 บาท เงินฝาก 14,087,202.94 บาท ที่ดิน 10,200,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 400,000 บาท ยานพาหนะ 6,000,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 20,000,000 บาท

นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน-คู่สมรส มีทรัพย์สิน 46,779,989.55 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 17,815,936.48 บาท เงินลงทุน 4,249,052.87 บาท ที่ดิน 14,250,000 บาท ยานพาหนะ 2,800,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,665,000 บาท

ไม่มีหนี้สิน

รวมมีทรัพย์สิน 79,467,192.49 รวมมีหนี้สิน 20,000,000 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 59,467,192.49

ณัฎฐพล เมียรวย 1.5 พันล้านบาท

ขณะที่แกนนำกลุ่มกปปส. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 397,694,122.17 บาท ประกอบด้วย เงินสด 350,000 บาท เงินฝาก 2,278,707.48 บาท เงินลงทุน 274,884,990.80 บาท เงินให้กู้ยืม 12,273,142.48 บาท ที่ดิน 104,465,767 บาท ยานพาหนะ 1,930,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 967,514.41 บาท ทรัพย์สินอื่น 544,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 629,505.09 บาท

นางทยา ทีปสุวรรณ-คู่สมรส มีทรัพย์สิน 1,513,302,429.63 บาท ประกอบด้วย เงินสด 280,000 บาท เงินฝาก 58,252,087.42 บาท เงินลงทุน 1,175,753,994.17 บาท เงินให้กู้ยืม 160,775,501.30 บาท ที่ดิน 1,992,000 บาท ยานพาหนะ 3,479,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 16,246,846.74 บาท ทรัพย์สินอื่น 96,523,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 381,750.52 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 423,450.41 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 129,145,597.35 บาท รวมเป็นหนี้ 129,950,798.28 บาท

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 204,590,897.24 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 4,145,622.37 บาท ที่ดิน 147,840,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 50,125,066.67 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,480,208.20 บาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 49,489.33 บาท

รวมมีทรัพย์สิน 2,115,587,449.03 บาท รวมมีหนี้สิน 130,629,792.70 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,984,957,656.33 บาท

@ พุทธิพงษ์ 192 ล้าน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีทรัพย์สิน 142,489,513.11 บาท ประกอบด้วย เงินสด 800,000 บาท เงินฝาก 82,208,513.11 บาท ที่ดิน 3,277,100 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 12,000,000 บาท ยานพาหนะ 4,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,110,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,369,500 บาท

นางนุสบา ปุณณกันต์-คู่สมรส มีทรัพย์สิน 51,807,091.62 ประกอบด้วย เงินสด 900,000 บาท เงินฝาก 10,409,562.26 บาท เงินลงทุน 11,727,529.36 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 13,500,000 บาท ยานพาหนะ 8,500,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 6,770,000 บาท

ไม่มีหนี้สิน

รวมมีทรัพย์สิน 194,296,604.73 บาท รวมมีหนี้สิน 1,369,500 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกวว่าหนี้สิน 192,927,104.73

บ้านใหญ่รัตนเศรษฐ

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานวิปรัฐบาล มีทรัพย์สิน 18,172,980.90 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 318,980.90 บาท ที่ดิน 16,704,000 บาท ยานพาหนะ 400,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 750,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 12,273 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 3,000,000 บาท หนี้สินอื่น (นายศักดิ์ดา ไตรศักดิ์-พี่น้องร่วมบิดา มารดาทางทัศนียา คู่สมรส) 3,600,000 บาท รวมเป็นหนี้สิน 6,612,273.28 บาท

นางทัศนียา รัตนเศรษฐ-คู่สมรส (หย่า) ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สิน 105,091,115.97 บาท ประกอบด้วย เงินสด 2,000,000 บาท เงินฝาก 17,809,415.97 บาท ที่ดิน 60,654,700 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 18,627,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 97,547.36 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ (หนี้ตามคำพิพากษาศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ธ56/2553) 4,863,280.80 บาท รวมเป็นหนี้ 4,960,282.16

รวมมีทรัพย์สิน 123,264,096.87 บาท รวมเป็นหนี้สิน 11,573,101.44 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 111,690,995.43 บาท

รายได้ประจำของนายวิรัช อาทิ บำนาญข้าราชการการเมืองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 112,320 บาท เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของส.ส. 1,362,720 บาท และของนายทัศนียา-คู่สมรส 1,362,720 บาท

รายได้อื่น ๆ ของนายวิรัชและนางทัศนียาจากเงินทุนเลี้ยงชีพ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 213,600 บาท และ 225,218.88 บาท ตามลำดับ

@ ลูก-น้องเมีย รวยถ้วนหน้า

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน 73,780,817.04 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 5,479,023.71 บาท เงินให้กู้ยืม (บ.ตรัย แอสเซท จำกัด) 30,000,000 บาท ที่ดิน 21,025,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,617,493.33 บาท ยานพาหนะ 380,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,209,300 บาท ทรัพย์สินอื่น 11,070,000 บาท

ไม่มีหนี้สิน

น.ส.อรัชมน รัตนวราหะ- คู่สมรส (ไม่จัดทะเบียน) มีทรัพย์สิน 102,496,811.04 บาท ประกอบด้วย เงินสด 1,000,000 บาท เงินฝาก 696,811.04 บาท เงินลงทุน 68,400,000 บาท เงินให้กู้ยืม (บ.ตรัย แอสเซท จำกัด) 20,000,000 บาท ที่ดิน 3,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,200,000 บาท ยานพาหนะ 220,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,980,000 บาท

ไม่มีหนี้สิน

รวมมีทรัพย์สิน 176,277,628.08 บาท ไม่มีหนี้สิน

รายได้อื่น ๆ จากเงินทุนเลี้ยงชีพ กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 108,000 บาท

นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สิน 182,016,545.23 บาท ประกอบด้วย เงินสด 1,000,000 บาท เงินฝาก 5,993,241.14 บาท เงินลงทุน 83,262,970.76 บาท ที่ดิน 41,677,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,333,333.33 บาท ยานพาหนะ 6,700,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 14,900,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 19,150,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 365,130 บาท

น.ส.ฐิติมา เฮ้งเจริญ-คู่สมรส (จดทะเบียน) มีทรัพย์สิน 49,915,292.93 บาท ประกอบด้วย เงินสด 1,000,000 บาท เงินฝาก 4,867,119.36 บาท เงินลงทุน 41,555,673.57 บาท ยานพาหนะ 1,640,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 536,500 บาท ทรัพย์สินอื่น 316,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 421,696.92 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 773,940 บาท

รวมมีทรัพย์สิน 231,931,838.16 บาท รวมหนี้สิน 1,560,766.92 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 230,371,071.24 บาท

นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ “น้องสาว” นางทัศนียา มีทรัพย์สิน 144,763,938.32 บาท ประกอบด้วย เงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 6,021,857.93 บาท เงินลงทุน 1,451,120.39 บาท ที่ดิน 59,989,300 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 72,775,660 บาท ยานพาหนะ 452,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,774,000 บาท

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 12.40 บาท

นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ-คู่สมรส มีทรัพย์สิน 18,683,652.94 บาท ประกอบด้วย เงินสด 250,000 บาท เงินฝาก 4,783,652.83 บาท เงินลงทุน 7,166,000 บาท ที่ดิน 3,911,000 บาท ยานพาหนะ 900,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,673,000 บาท

มีหนี้สินจากหนี้สินอื่น (บัตรเคดิต) 7,635 บาท

รวมมีทรัพย์สิน 163,447,591.26 บาท รวมมีหนี้สิน 7,647.40 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 163,439,943.86 บาท