มอ.จัดใหญ่’มหกรรมศิลปวัฒนธรรม’ ชูสร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า

370

ม.อ.ปัตตานี ชูแนวคิดสร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 9 วัน 9 คืน

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ชูแนวคิดสร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
ชมการแสดงผลงานจากผ้าทอจวนตานีและผ้าลีมาบาติก การแสดงศิลปวัฒนธรรม การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น


ทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 สาธิตอาหารกลุ่มประเทศอาเซียน และการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน และการแสดงของศิลปินระดับประเทศ
ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ชูแนวคิดสร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ และยังช่วยปลูกฝังให้อนุชนชาวไทยได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าของชาติ อันจะนำไปสู่การสืบสาน และธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ได้เชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลาง สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงแบบผ้าทอจวนตานีและผ้าลีมาบาติก ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม การประกวดหางเครื่องซุปเปอร์แดนซ์ ระดับชั้นประถมศึกษา Season I มอบเงินรางวัล โล่เกียรติยศผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2562 สาธิตอาหารพื้นบ้านและอาหารกลุ่มประเทศอาเซียน การแสดงนาฏศิลป์
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การแสดงแฟชั่นโชว์อาเซียน การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ และเอกชน พบกับนักแสดงจากช่อง 7 ศิลปินระดับประเทศ อาทิ ศิลปินเพลงอาร์สยาม ศิลปินอี๊ด โปงลางสะออน และการออกร้านของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านต่างๆ เป็นต้น

จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 รวม 9 วัน 9 คืน ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี