มอ.จัดใหญ่’มหกรรมศิลปวัฒนธรรม’ ชูสร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า

317

ม.อ.ปัตตานี ชูแนวคิดสร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 9 วัน 9 คืน

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ชูแนวคิดสร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
ชมการแสดงผลงานจากผ้าทอจวนตานีและผ้าลีมาบาติก การแสดงศิลปวัฒนธรรม การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น