จุฬาราชราชมนตรีเข้าหารือสมเด็จพระสังฆราช ถึงแนางทางปฏิบัติตามคำสอนศาสนา

254

จุฬาราชมนตรี เข้าพบหารือ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรม คำสอนของศาสนาในการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนไทยกีบสมเด็จพระสังฆราชฯ

วันศ