โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 อธิบดีก.มหาดไทย-ผู้ว่าฯ’ณรงค์ศักดิ์’ พ้นพะเยา

725

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน ๓๑ ราย ดังนี้

๑. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๒. นายธนาคม จงจิระ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง
๓. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่ง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๔. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน
๕. นายประยูร รัตนเสนีย์ พ้นจากตำแหน่ง  อธิบดีกรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๖. นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๘. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
๙. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๑๐. นายศิริพัฒ พัฒกุล พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
๑๒. นายสนิท ขาวสอาด พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
๑๓. นายภานุ แย้มศรี พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๔. นายกมล เชียงวงค์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
๑๕. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
๑๖. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
๑๗. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
๑๘. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๙. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
๒๐. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๒๑. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๒๒. นายวัฒนา พุฒิชาติ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
๒๓. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
๒๔. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
๒๕. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
๒๖. นายชรัส บุญณสะ พ้นจากตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๗. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒๘. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
๒๙. นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
๓๐. นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๑. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ราชกิจจา

 

ราชกิจจา