โพล พอใจ ผลงาน “ลุงตู่” กระตุ้นศก. พร้อม เตือน อย่า ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

91

หลังจาก รัฐบาลประยุทธ์ 2 เข้ามาบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่ 3 โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญหลายเรื่อง และเป็นที่จับตามองว่าการบริหารประเทศของ “รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” จะดีกว่าหรือแย่กว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” หรือไม่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบในด้านผลงาน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,223 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่ดีขึ้น อันดับ 1 ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มาตรการชิมช้อปใช้ 49.11% อันดับ 2 การควบคุมดูแลสถานการณ์ในบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย 43.78%อันดับ 3 มีการลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่ง รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง 30.67%

2.ประชาชนคิดว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่แย่ลง อันดับ 1 การควบคุมราคาสินค้า ของแพง ค่าครองชีพสูง 67.87% อันดับ 2 ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น  40.42% อันดับ 3 ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียง เช่น การขึ้นค่าแรง 22.43%

3.ประชาชนคิดว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร ? ที่ยังคงเหมือนๆเดิม อันดับ 1 ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้ 56.94% อันดับ 2 ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม 31.61% อันดับ 3 การตรวจสอบการทุจริตในการดำเนินงานโครงการต่างๆ 28.55%

4.เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมระหว่างผลงาน “รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” เป็นอย่างไร? อันดับ 1 เหมือนเดิม 51.68% เพราะ มาจากคณะทำงานชุดเดียวกัน เป็นทีมงานเดิม ดำเนินงานต่อเนื่องจากนโยบายเดิม ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ อันดับ 2 แย่ลง 41.70% เพราะ เศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ฯลฯ อันดับ 3 ดีขึ้น 6.62% เพราะ พยายามกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการชิมช้อปใช้ ฯลฯ

5.สิ่งที่ประชาชนอยากให้ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” เร่งดำเนินการ คือ   อันดับ 1 การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 65.24% อันดับ 2 ลดภาษี ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ 38.56% อันดับ 3 แก้ปัญหาความยากจน คนตกงาน ว่างงาน สร้างงาน สร้างรายได้ 35.23%