ราชภัฏยะลา สัมนา “ยุทธศาสตร์ชาติ” เปิดรับ “วิถีมุสลิม”สู่การปกครองส่วนท้องถิ่น

68

ราชภัฎยะลา จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์ชาติ” เปิดรับ วิสัยทัศน์ ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ “วิถีมุสลิม” พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การบริหารงานอันท้าทายใน”บริบท”ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏยะลา เมื่อ 19 ต.ค.62 เพื่อนำแนวทาง การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ ความท้าทายในบริบทของจุดเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่น  โดยมี ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ,นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นายประสิทธิ์ เอียดคง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยะลา และ นายวรากร ยานุทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ร่วมกันเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย มี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมงานสัมมนา

นายสอลาฮูดีน อาแว  กลุ่มนักศึกษาภาค กศ.บป. และ ภาคปกติ ชั้นปี 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การสัมมนาวันนี้ เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และอยู่ในกระแสความสนใจในปัจจุบัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ถือเป็นเข็มทิศของรัฐบาล ที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวพ้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยเฉพาะ ชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวมุสลิม ท้องถิ่น พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยกระแสการเมือง แล ะความหลากหลายของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคท้องถิ่น ล้วนเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตย

ดังนั้น ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหว และการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ่งท้าทาย โดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะสะท้อนภาพทิศทางต่างๆ  การจัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นกิจกรรมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้แก่นักวิชาการ ผู้บริหาร นักปฏิบัติ และกลุ่มนักศึกษานำมาเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อไป