ราชภัฏยะลา สัมนา “ยุทธศาสตร์ชาติ” เปิดรับ “วิถีมุสลิม”สู่การปกครองส่วนท้องถิ่น

31

ราชภัฎยะลา จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์ชาติ” เปิดรับ วิสัยทัศน์ ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ “วิถีมุสลิม” พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การบริหารงานอันท้าทายใน”บริบท”ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น