แจ้งเท็จ! “อิศรา” บุกป.ป.ช. ตรวจสอบ เงิน บริจาค “ช่อ-พรรณิการ์” พบแค่ 500 บ. ไม่ใช่1ล้าน

198
สำนักข่าวอิศรา บุก ป.ป.ช. ตรวจสอบ เงินบริจาค “ช่อ-พรรณิการ์” ไม่พบเงินบริจาค 1 ล้านบาท ให้พรรคอนาคตใหม่ โดยแจ้งมีรายได้ ปี 62 รวม  8.4 แสน แคืนภาษี 6,752 และ บริจาคให้พรรค เพียง  500 
ตามที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ในบัญชีรายชื่อผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามการเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณี พรรคอนาคตใหม่ ระหว่างเดือน ต.ค. 2561-ม.ค. 2562 มีทั้งสิ้น 44 ราย โดยปรากฏชื่อ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ โฆษกพรรคอนาคตใหม่ บริจาคด้วย 1 ล้านบาท (งวด เดือน พ.ย.2561)
อย่างไรก็ดี ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.พรรณิการ์ ที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 (ยื่นบัญชี 28 ส.ค. 2562) ระบุว่า มีทรัพย์สินประมาณ 3.3 ล้านบาทเศษ โดยจำนวนนี้มีเงินฝาก 4 บัญชี 9 หมื่นบาทเศษ หนี้สิน 7.1 แสนบาทเศษ ทำให้นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องให้ กกต. ตรวจสอบเส้นทางการเงินของ น.ส.พรรณิการ์ นั้น
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ไปที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.พรรณิการ์ มีการแจ้งแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) เมื่อปี 2561 ระบุว่า มีรายได้รวม 843,008 บาท เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญฯทั้งหมด หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาท หักรายการค่าลดหย่อน 225,458 บาท คงเหลือรายได้ 517,550 บาท คำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิจำนวน 30,132 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 36,884 บาท คงเหลือภาษีชำระเกิน 6,752 บาท
นอกจากนี้ยังมีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 30,000 บาท เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6,708 บาท ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 125,000 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3,750 บาท ทั้งนี้ น.ส.พรรณิการ์ แจ้งขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน 6,752 บาท นั้น ได้ทำเครื่องหมายในช่องอุดหนุนหักเงินภาษีให้แก่พรรคอนาคตใหม่ (หมายเลขรหัส 177) จำนวน 500 บาทด้วย
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มิได้อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเอกสารประกอบแต่อย่างใด
อนึ่ง กรณีนี้เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน กกต. ตรวจสอบเส้นทางการเงินในการบริจาคเข้าพรรคอนาคตใหม่  น.ส.พรรณิการ์ วานิช 1 ล้านบาท นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  10 ล้านบาท นางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยานายธนาธร 7.2 ล้านบาท