ออมสิน จับมือ 56 สถาบันอุดมศึกษา ดันชุมชนกว่า 10,000 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ฐานรากสู่ความยั่งยืน

24

ธนาคารออมสินเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 ด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนให้มีศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมต่อย