อุตตม ยืนยันเศรษฐกิจไทยไม่เสี่ยง รัฐบาลรับมือได้ถูกทาง

17

จากกรณีที่สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) จัดทำรายงานความเสี่ยงโลก (Global Risk Report) ที่ควรคำนึงถึงในการทำธุรกิจใน 10 ปีข้างหน้า ซึ่งผลสำรวจในไทย ข้อกังวลมากที่สุด 5 ข้อ คือ เศรษฐกิจฟองสบู่ (Asset bubble) ความล้มเหลวในการปกครองประเทศ (Failure of national governance) การโจมตีทางไซเบอร์ ( Cyberattacks ) ภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manmade environmental catastrophes ) และความไม่มั่นคงทางสังคม (Profound social instability)นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ข่าวเรื่องความเสี่ยงในระดับโลกและระดับภูมิภาคในการทำธุรกิจ (Regional Risk of Doing Business 2019) ที่ออกมาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในบางกรณี โดยรายงานนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็น จากนักลงทุนในภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก เกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคต เพื