เปิด กำหนดการ “พระสันตะปาปาฟรานซิส” พบ นายกฯ-เข้าเฝ้าในหลวงฯ

38

เปิด กำหนดการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดย นายกฯ นำ ครม.จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ  ก่อนเข้าพบ สมเด็จพระสังฆราช และ เสด็จเข้าเฝ้า พระเจ้าอยู่หัว โดยจะประทับอยู่ในไทยจนถึงวันที่ 23 พ.ย. ก่อนมุ่งหน้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น

หลังจาก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จถึงประเทศไทย ด้วยเครื่องบินพระที่นั่ง จากท่าอากาศยาน ฟูมิชิโน กรุงโรม เวลา 12.30 น.วันที่ 20 พ.ย.62 นับเป็นการเยือนไทยครั้งแรก รอบ 35 ปี ของ ประมุขแห่งโรมันคาทอลิก โดยรัฐบาลและสำนัก สมทูตวาติกัน ประจำประเทศไทย ได้กำหนดการต่างๆของสมเด็จพระสันตะปาปา ดังนี้

21 พฤศจิกายน 2562

09:00 น. -พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล

09:15 น. -พบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง “งาช้าง” ภายในทำเนียบรัฐบาล

09:30 น. -พบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พระสันตะปาปาปราศรัย

10:00 น. -เสด็จเข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระสันตะปาปาปฏิสันถาร

11:15 น. -เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล พระสันตะปาปาประทานโอวาท

12:00 น. -ทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ภายในอาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

16:55 น. – เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

18:00 น. – พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ พระสันตะปาปาเทศน์

22 พฤศจิกายน 2562

10:00 น. -พบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน พระสันตะปาปาปราศรัย

11:00 น. -พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC)ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสันตะปาปาปราศรัย

11:50 น. -พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

-เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น. -พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทยพร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระสันตะปาปาปราศรัย

17:00 น. -พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก พระสันตะปาปาเทศน์

23 พฤศจิกายน 2562

09:15 น. พิธีการอำลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

09:30 น. เครื่องบินพระที่นั่งออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่กรุงโตเกียว

17:40 น. เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

17:40 น. พิธีการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ