สองประมุข! “พุทธ-คาทอลิก” กระชับสัมพันธ์ แน่นแฟ้น ชาวโลกปลื้มปิติ

42

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขศาสนจักร โรมันคาทอลิก ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย กระชับความแน่นแฟ้น ต่อ พุทธศาสนา และ คริสตจักร คาทอลิก