“สุวิทย์” ฟิตจัด นำ ยุวชนอาสา “เมืองน้ำดำ” เพิ่มผลผลิต “กุ้งก้ามกราม”

21
“สุวิทย์” นำ ยุวชนอาสากาฬสินธุ์ แก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ใช้เทคโนฯ ช่วยเพิ่มผลผลิตจาก 120 กก./ไร่ เป็น 200 กก./ไร่ ลดต้นทุนการผลิตจาก 230 บาท เหลือ เพียง 190 บาท/ กก. 
วันที่ 15 ธ.ค.62 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่โครงการยุวชนอาสา จ.กาฬสินธุ์ ดูโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ บ้านโคกก่อง และ บ้านโพธิ์ชัย ต.บัวบาน อ.ยางตลาด แก้ปัญหาความยากจน ตามระบบบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) จำนวน 120 คน
ทั้งนี้พบว่า ปัญหากุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงนำมาจำหน่ายในตลาดมีขนาดเล็ก น้ำหนัก 25 – 30 ตัว/ กก.  แถมมีราคาสูง ไม่แน่นอน การอนุบาลลูกกุ้งมีอัตราการรอดตายต่ำ ไม่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ไปจนถึงปัญหาคุณภาพน้ำจากเขื่อนลำปาว โดยก่อนหน้านี้โครงการ “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของ อว. ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหา จนกระทั่งได้ผลผลิตที่ดีขึ้น จากนั้นจึงต่อยอด นำนักศึกษาในโครงการยุวชนอาสา ลงไปทำงานร่วมกับชาวบ้าน แต่การเตรียมบ่อเลี้ยง จัดหาลูกกุ้ง อาหารรวมทั้งการติดตั้งระบบเติมอากาศที่ประดิษฐ์
ส่งผลให้กุ้งก้ามกรามมีผลผลิตเพิ่มจาก 120 กก./ไร่เป็น 200 กก./ไร่ สามารถลดต้นทุนการผลิตจาก 230 บาท/กก.เหลือเพียง 190 บาท/กก.รายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สามารถเพิ่มอัตราการรอดตายของลูกพันธุ์กุ้งจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 45 ขนาดของกุ้งสม่ำเสมอ สามารถขายได้ทั้งบ่อพร้อมกัน ที่สำคัญสามารถเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ได้อีกอย่างน้อย 3 หมู่บ้าน
หลังจากนั้น เดินทางเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้น เมือง แพรวา กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และ เรียนรู้ เทคนิคการทอดั้งเดิมและผลิตชิ้นใหม่  “โครงการยุวชนอาสา อว.ส่งนักศึกษา 800 คนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชาวบ้าน 1 ภาคการศึกษา จำนวน 83 โครงงาน ลงชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 83 ตำบล ใน 15 อำเภอ จาก ทั้งหมด 18 อำเภอ ของจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งประสบปัญหาด้านความยากจน มีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมให้มั่นคงและสงบสุข” นายสุวิทย์ กล่าว