มณฑลซินเจียง Xinjiang “เที่ยวที่เดียวเหมือนได้ไปหลายประเทศ”

23

เส้นทางสายไหมโบราณ 5,000 กิโลเมตร  ซินเจียงอุยกูร์  เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์  อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  บนพื้นที่ 1.66 ล้านตารางกิโลเมตร  กว้างใหญ่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน และใหญ่กว่าประเทศไทยถึง  4 เท่า   ทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย  และ มองโกเลีย   ทิศใต้จรดเขตปกครองตนเองทิเบต ของจีน  กับอินเดีย  ทิศตะวันออกติดกับมณฑล ชิงไห่และ กานซู  ทิศตะวันตกติดกับคาซัคสถาน ,คีร์กิซสถาน ,ทาจีกิซสถาน, อัฟกานิสถาน, และ ปากีสถาน มีจำนวนประชากร 21.81 ล้านคน ซึ่งเป็นชนเผ่าชาติพันธุ์อยู่ 47 เผ่าด้วยกัน  และชนเผ่าที่มากสุดคือ อุยกูร์  หรือ “ เหว่ยอู๋เอ่อ “ 45% รองลงมาคือจีน “ ฮั่น “ 41% หรือ 8 ล้านคน  นอกนั้นเป็นชาวคาซัค  ฮาซาเค่อ, คีร์กิซ, เค่อเอ่อเค่อซือ, มองโกล, ตงเซียง, ทาจิ แต่มีแค่ 0.2 – 7%  เท่านั้น

ซินเจียงเป็นเมืองโบราณอายุมากกว่า 2,000 ปี สมัยวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาแดง  กับ ดินเผาดำ  ยุคราชวงค์เซี่ย เรื่อยมาหลายราชวงศ์  สิ้นสุดที่ราชวงศ์ฮั่น  เมื่อปี ค.ศ 220

ยุคราชวงศ์ถัง  ถิ่นนี้เคยรุ่งเรื่องด้านการค้า การคมนาคม   และ วัฒนธรรมตะวันออก ผลตกผลึกเป็นวัฒนธรรมเดียวกันบนซีกฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือจีน  และต่อมากลายเป็นเส้นทางสายไหมที่ยาวไกลจากเหนือจรดใต้กว่า 5,000  กิโลเมตร และด้วยเหตุที่ซินเจียงมีความหลากหลายเช่นนี้แล้ว เราจะนำท่านไปติดตามโปรแกรมนำเที่ยวประจำฤดูหนาวกันครับ

23.00 น.           คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เวลา 23.00 น.  ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยสายการบิน  China Southern Airline ทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทยที่ร่วมเดินทางไปกับคณะซึ่งจะเป็นผู้คอยให้ข้อมูลด้านการบริการนำเที่ยวนี้

 03.00 น.        ออกเดินทางสู่เมืองอูรุมฉี โดยเที่ยวบินที่ CZ8442 ( Direct flight )

10.10 น.        เดินทางถึงสนามบินอูรุมฉี สำหรับเมืองอูรุมฉีนี้เป็นเมืองหลวงของมณฑล

                  ซินเจียง เขตปกครองพิเศษของสาธารณะรัฐประชาชนจีน ที่อยุ่ห่างไกลจากทะเลมากที่สุดในโลก ใช้เวลามาตรฐานเดียวกับกรุงปักกิ่ง

( เร็วกว่าประเทศไทย  1 ชั่วโมง ) แต่ที่ถูกต้องควรช้ากว่าที่ปักกิ่ง 2 ชั่วโมง หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อย คณะรับกระเป๋าสัมภาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทเราที่ซินเจียง รอต้อนรับคณะทุกท่าน จากนั้นเดินทางสู่เมืองหนานชาน หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเดินทางสู่เมือง หนานซาน ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเข้าเช็คอินที่โรงแรม

      Silk Road Ski Resort Hotel

เที่ยง :            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  หลังจากนั้นนำทุกท่านขึ้นกระเช้าขึ้นยอดเขาสัมผัสเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอันสวยงามและเป็นจุดสตาร์ทของการเล่นสกีอันมีชื่อเสียงโด่งดังและที่เล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดของซินเจียง โดยใน 1 ปี จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 2,000,000 คนต่อปี นอกจากนี้ยังมีน้ำพุร้อนและออนเซ็น สปา แบบ สไตล์ญี่ปุ่น และ เกาหลี และมีน้ำแข็งที่แกะสลักอย่างสวยงามในบริเวณลานเล่นสกีให้ท่านได้ชมและได้สัมผัสและเก็บภาพ  และ ยังได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

ค่ำ :                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า :              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่สกีรีสอร์ทอย่างเต็มที่ และ เช็คเอ้าท์

เที่ยง :            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปยังเมือง ทูรุฟาน ( ใช้เวลาเดินประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง ) โดยเมืองทูรูฟานเป็นเมืองที่แตกต่างจากที่อื่น จะมีอากาศร้อนและมีลมแรงที่สุดในประเทศจีน จึงสามารถผลิตไฟฟ้าพลังลมได้ ตลอดสองข้างทางนั้น ท่านจะได้เห็นเสากังหันลมอยุ่เต็มสองข้างทางระหว่างการเดินทาง และยังเป็นเมืองแห่งอารยธรรมโบราณ การค้าที่สำคัญของเส้นทางสายใหม่โบราณ เมื่อคณะถึงเมืองทูรูฟาน เราจะนำทุกท่านแวะชมบ่อน้ำใต้บาดาล หรือ สถานที่เรียกอีกอย่างนึงว่า KANER หรือ คั่นเอ๋อจิ่ง ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ไม่มีฤดูฝน คนในสมัยอดีตได้ใช้ภูมิปัญญาและหลักคิดในการศึกษาค้นหาแหล่งน้ำ จากเทือกเขา เทียนซาน ที่มีหิมะปกคลุม ในช่วงหิมะละลายกลายเป็นน้ำที่ไหลลงไปใต้ดิน สถานที่นี้จึงเป็นสถานที่สำคัญของคนโบราณในอดีต ได้ใช้วิธีขุดบ่อลงใต้ดินจนพบเส้นทางสายน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาเพื่อนำเอามาใช้อุปโภคและบริโภค ในการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ในบริเวณโดยรอบ โดยมีระยะทางยาวกว่า 5000 กิโลเมตร จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูมิปัญญาก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ของคนโบราณในอดีต

ค่ำ :               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และ นำทุกท่านเข้า เช็คอินที่ โรงแรม ณ Turpan yaduo hotel

เช้า :              บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก และ เช็คเอ้าท์

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปทะเลทราย Kumtag หรือ โลลาน ซามัว ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับทะเลทราย ที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโกบีและเป็นทะเลทรายที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ทอดตัวเป็นแนวโค้งยาว 1,600 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1.5 ล้านตารางกิโลเมตร ซึงใหญ่พอๆกับรัฐอลาสก้าของ สหรัฐอเมริกา สำหรับที่นี่มีความพิเศษตรงที่ไม่มีผลกระทบด้านพายุทราย ทำให้ทะเลทรายที่เมืองนี้สวยงามตลอดทั้งปี นอกจากนี้ท่ายบังสามารถเลือกกิจกรรม ขี่อูฐชมทะเลทราย หรือ นั่งรถออฟโรด ลุยทะเลทราย

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เทือกเขาเปลวเพลิง ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาหินสีแดง เวลามองในระยะไกลจะเห็นเหมือนเปลวไฟเด่นสง่า ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังดังในนิยายเรื่อง ไซอิ๋ว “ ที่พระถังซัมจั๋ง ได้เดินทางไปอันเชิญพระไตปิฎก ที่ประเทศอินเดีย และ เป็นตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวเพลิง

จากนั้นเราจะนำท่านตามรอยพุทธศาสนาที่เมือง เปซักกะริก ในอดีตผู้คนที่นี่จะนับถือและศรัทธาศาสนาพุทธจนรุ่งเรือง ในอดีตที่นี่เป็นศูนย์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลายชนชาติหลอมรวมและสร้างวัดในถ้ำที่บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าโดยปรากฏหลักฐานโบราณคดีอันล้ำค่าในสภาพที่สมบูรณ์ในถ้ำจำนวนมากที่สร้างอยู่บนเนินหน้าผาในสมัยศตวรรษที่ 11

เที่ยง :            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินกลับ เมืองอูรูมฉี

ใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง

ค่ำ :               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านชมการแสดงโชว์ ศิลปวัฒนธรรมระดับโลกของซินเจียง ณ Xinjiang Grand Theatre หรือ ซินเจียงต้าจู้เอี่ยนอันตื่นตาตื่นใจ กับการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตาหลังจากจบการแสดงโชว์เราจะนำทุกท่านเดินทางไปเช็คอินท์ ณ โรงแรม  Global hotel

เช้า :             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม และ เช็คเอาท์ และ นำคณะเดินทางไปสนามบินอุรุมฉี

11.45 น.       ออกเดินทางจากสนามบินอุรุมฉี ไปยัง สนามบินคานาส โดยสายการบิน China Southern Airline      ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชั่วโมง โดยประมาณ

13.00 น.        ถึงสนามบินคานาส ทีมงานรถออฟโรดพร้อมพนักงานบริษัทรอต้อนรับคณะ และออกเดินทางสู่ หมู่บ้านเหอมู่ หลังจากออกเดินทางทุกท่านจะได้พบกับแนวเทือกเขา อัลไต ที่ซึ่งในประวัติศาสตร์ของคนไทยได้สืบเชื้อสายมาจากเทือกเขาแห่งนี้ ในปัจจุบัน บริเวณนี้มีชนเผ่าเชื้อสายรัสเซียอาศัยอยุ่ประมาณ 2,000 คน ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดสองฝากฝั่งของการเดินทางโดยรถออฟโรด

เที่ยง :            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ท้องถิ่น จากนั้นนำคณะออกเดินทางไปหมู่บ้านเหอมู่ ( ใช้เวลาการเดินประมาณ 2 ชั่วโมง ) ที่หมู่บ้านเหอมู่นี้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของ ชนเผ่าคาซัค และ ทูวีเนี่ยน มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามเป็นอย่างมากในบรรยากาศของฤดูหนาวที่หลังคาบ้านปกคลุมไปด้วยหิมะ และ นำคณะทัวร์เช็คอินที่ Hemu mountain villa

ค่ำ :             บริการอาหารเย็นแบบชนเผ่า ภายในยังมีการแสดงดนตรีและร้องรำทำเพลงให้กับคณะของเราได้สนุกสนานในยามค่ำคืนอันสุดแสนพิเศษ

เช้า :             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำทุกท่านชมหมู่บ้านเหอมู่ ชื่นชมความงามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ที่นี่มีกิจกรรมให้ท่านเลือกอย่างมากมาย อาทิ เช่น กิจกรรมขี่ม้าลากเลื่อนของชนเผ่าพื้นเมืองไปยังยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเพื่อชมความงดงามของหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรถสโนโมบิล และ สัมผัสลานกิจกรรมแกะสลักน้ำแข็งของซินเจียง โดยหมู่บ้านเหอมู่นี้มีดินแดนติดกับประเทศรัสเซีย

เที่ยง :            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารท้องถิ่น และ เช็คเอาท์ ออกเดินทางไปยัง ทะเลสาบคานาส หรือ คานาฉือ โดยขบวนรถออฟโรด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งตลอดระยะเวลาการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสความงดงามที่ตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้หากโชคดีระหว่าง  ทางอาจจะได้พบเห็นสัตว์ป่าธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เช่น หมี เสือ ม้าป่า สุนัขจิ้งจอก

15.00 น.        เดินทางถึงอุทยานคานาส เป็นพื้นที่ติดกับประเทศมองโกเลียและรัสเซีย มีทะเลสาบทีมีความลึกที่สุดในโลกด้วย 188 เมตร ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับ 5 ดาว และทางการจีนอ้างว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงมีความบริสุทธิ์อยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก และ เป็นสวิตเซอร์แลนท์ของจีน จากการรับรองของ  National Geographic ซึ่งฤดูหนาว นี้ที่ทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็ง ชนเผ่าพื้นเมืองของที่นี่ จะจัดงานกีฬาตามประเพณี โดยเฉพาะกีฬาขี่ม้า และขี่ม้าแย่งจับแพะอย่างสนุกสนาน ชนเผ่าที่นี่ส่วนใหญ่ 80% เป็นชาว อะเมเนีย ซึ่งประกอบอาชีพล่าสัตว์เพื่อการยังชีพและขาย ส่วนอีก 20% เป็นชนเผ่าคาซัค ที่คานาส ที่นี่จะมีความสวยงามอยู่ของแต่ละฤดูที่แตกต่างกันไป จานนั้นนำคณะทัวร์เข้าเช็คอินที่โรงแรม ณ  Kanas hongfu resort hotel

ค่ำ :               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เช้า :             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม เช็คเอาท์ และ ออกเดินทางไปสนามบินคานาส ระหว่างทาง เราจะจอดจุดชมวิวให้กับทางคณะได้เก็บภาพสวย ๆ  ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ

เที่ยง :         บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารท้องถิ่น

15.45 น.        ออกเดินทางจากสนามบินคานาส โดย China Southern Airline ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที

17.00 น.        ถึงสนามบินอุรุมฉี นำคณะเดินทางไปยัง ตลาดต้าปาจา แหล่งชอปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ แส้หางจามรี เสื้อผ้า พรมเปอร์เซีย ผลไม้ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี่ อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และ ถั่วอบแห้งชนิดต่าง ๆ

ค่ำ :               รับปะทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางไปเช็คอิน ณ โรงแรม Mustang ancient ecological park hotel

เช้า :              บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ม้า ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับม้าและเป็นสถานอนุรักษ์พันธุ์ม้าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์แลหาดูได้ยากมาก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รวบรวมม้าหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลก และ ยังเป็นสถานที่รวบรวมผลงานภาพวาดจากจิตรกรเอกชื่อดังของซินเจียง ยังมีสวนไม้กลายเป็นหิน ที่มีอายุหลายพันล้านปี และ อื่น ๆ อีกมากมาย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไป  สนามบินอุรุมฉี

14.00 น.        เช็คอินที่สนามบินอุรุมฉี

14.45 น.       เดินทางสู่สนามบิน สุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ CZ 6885

20.00 น.      เครื่องแวะจอดที่สนามบินกว่างโจว

22.50 น.       ออกเดินทางจากสนามกว่างโจว สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ CZ3035

01.00 น.     คณะทัวร์ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริการ

 

 

อัตราค่าบริการ

 

 

ราคาต่อ 1 ท่าน

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

 

ราคา

 

59,900 บาท

 

9,000 บาท

 

 

 

อัตรานี้รวม

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

ü ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน 2 ขา

ü ค่ารถ SUV 4*4

ü ค่ารถบัส

 

û  ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ และอื่น ๆเป็นต้น

ü ค่าที่พักโรงแรมตามรายการที่ระบุ 2 ท่าน / 1 ห้อง û  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
ü ค่าวีซ่าท่องเที่ยว û  ค่าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 

ü อาหารครบทุกมื้อตามรายการ

û  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีนักท่องเที่ยว ( ถ้ามี )
ü ค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง วงเงิน 1,000,000 บาท û  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการ อาทิ เช่น ค่าสโนว์โมบิล, ค่านวดสปา, ค่าม้าลากเลื่อน, ค่าใช้จ่ายจากการเช่าอุปกรณ์เล่นสกี
ü ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน

20 กิโลกรัม

û  ค่าทำหนังสือเดินทาง
ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
ü บัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ  

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน เมื่อคณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป – กลับ พร้อมคณะ

 1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน “สละสิทธิ์” ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และ เงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ ฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน
 3. การยกเลิก
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือทางเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ

หมายเหตุ

1.จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายระเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆ ที่อยุ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้า หรือ ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ที่มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และ ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้
 • กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และ ออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ ว่าสามารถออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เอกสารทำวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง
 2. รูปถ่าย
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ระบุตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน
 6. กรณีเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี
 • สำเนาใบเกิด
 • ระบุชื่อสถานศึกษา