จุฬาราชมนตรีอวยพรปีใหม่ ขอคนไทย’มีความเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน’

439

จุฬาราชมนตรี มีความปรารถนาที่จะเห็นคนไทยทุกคน ทุกศาสนา มีความสุข อยู่ร่วมกันบนแผ่นดินไทย อย่างสงบสุข และรักษาไว้ซึ่งความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าทุกมิติของการดำเนินชีวิต

นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้เป็นตัวแทนจุฬาราชมนตรีอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 มีใจความว่า ในนามของจุฬาราชมนตรี ขอให้คนไทยทุกคนทุกศาสนิกได้ใช้เวลาช่วงของการเปลี่ยนศักราชใหม่ทบทวนอดีตที่กำลังจะผ่านไป และอนาคตที่กำลังก้าวเข้ามา ดั่งพระดำรัสแห่งอัลเลาะฮ์ความว่า

‘และทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่า อะไรบ้างที่ตนเองได้เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ ‘

เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจในการใช้ชีวิตของคนไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข และโอบอุ้มกันมาแต่อดีตกาล ด้วยความมีไมตรีที่อบอุ่น มิได้เลือกในความแตกต่างท่ามกลางพหุสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต่างความเชื่ออันโดดเด่นของแผ่นดินไทย ได้เชิดหน้าชูตาชาติไทยโดยตลอด
วันนี้ ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน ต้องการความรักความสมัครสมานสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจกัน นำพาบ้านเมืองไปสู่การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรือง ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

จุฬาราชมนตรี มีความปรารถนาที่จะเห็นคนไทยทุกคน ทุกศาสนา มีความสุข อยู่ร่วมกันบนแผ่นดินไทย อย่างสงบสุข และรักษาไว้ซึ่งความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าทุกมิติของการดำเนินชีวิต ขอให้ความมีอัธยาศัยที่อ่อนน้อม ยิ้มแย้ม ความมีน้ำใจไมตรี และความเป็นจิตอาสา ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้หล่อหลอมพหุสังคมไทยทุกเชื้อชาติ และศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวในความเป็นไทย อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

ในโอกาสนี้จึงขอพรจากอัลเลาะฮ์พระผู้เป็นเจ้า โปรดอภิบาลบันดาลให้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขออำนวยพรให้คนไทยทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง อยู่ในคุณธรรมความดี ประพฤติปฏิบัติตน อยูในครรลองแห่งสัจธรรมคำสอนของศาสนา และศีลธรรมอันดีงาม มีความเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำตนเป็นผู้ให้และผู้เสียสละเพื่อสังคม

ขอพระอันประเสริฐจากอัลเลาะฮ์โปรดปกป้องรักษาแผ่นดินไทย ให้มีแต่ความสงบร่มเย็นขอให้คนไทยทุกคน รู้รักสามัคคี มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือที่ดีระหว่างกัน ช่วยกันสร้างประเทศไทยให้มีความมั่นคง มีการพัฒนาที่ถาวร และมีความเจริญยิ่งขึ้นตลอดไป

#ตัวแทนจุฬาราชมนตรีอวยพรปีใหม่อาจารย์ประสานหรือชารีฟ ศรีเจริญ ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี ที่มากล่าวอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2563 ในนามของพี่น้องมุสลิมชาวไทย

โพสต์โดย Mtoday เมื่อ วันพุธที่ 1 มกราคม 2020