มท.4 นำคณะ สวัสดีปีใหม่ จุฬาราชมนตรี ขอพรปฏิบัติหน้าที่ จชต.

56
แม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะ จนท.กอ.รมน.ภาค4 เข้าเยี่ยม จุฬาราชมนตรี ที่บ้านพัก เมืองสงขลา เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 พร้อมขอคำแนะนำ ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้นำศาสนาอิสลาม ขอให้ยึดความจริงใจ ไม่ใช่ความรุนแรง
พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4  เดินทาง พบปะ เยี่ยมเยียน นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสเดือนปีใหม่ 2563 ณ บ้านพักท่านจุฬาราชมนตรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่ออวยพรปีใหม่และพูดคุยหารือข้อราชการ พร้อมขอคำชี้แนะแนวทางการทำงาน เพื่อบูรณาการให้ประสานสอดคล้องกับนโยบาย และสถานการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ทั้งนี้ จุฬาราชมนตรี ได้ชื่นชมการทำงานของแม่ทัพภาคที่ 4 ในเรื่องของการใช้ความจริงใจเข้าต่อสู้กับภารกิจ ทำให้ภาพรวมของงานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุรุนแรง ควบคู่กับการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
โอกาสนี้ จุฬาราชมนตรี ได้มอบแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ต้องใช้ความเข้าใจ ไม่ใช้ความรุนแรง และขอเป็นกำลังในการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตอบรับ พร้อมดำเนินการตามคำแนะนำ มุ่งเน้นการบูรณาการและความร่วมมือ รวมถึงน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง จริงใจอันจะนำสันติสุขมาสู่ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป