แห่ถล่มยับ! ผู้ตรวจการฯ หิ้วคู่สมรส ดูงานตปท. แถมยังให้สิทธิ เบิก”เบี้ยเลี้ยง”อีก

300

ประกาศ! ผู้ตรวจการแผ่นดิน-คู่สมรส เดินทางไปดูงาน ตปท. เบิกเงินได้วันละ 4,500 บาท ขณะ ชาวเน็ต แห่ถล่มยับ  ชี้ คู่สมรส ไม่ใช่ ข้าราชการ ถือเป็นการเบียดบังบประมาณแผ่นดิน 

วันที่3 ม.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางภายในประเทศ

แบ่งเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เหมาจ่ายวันละ 800 บาท ส่วนค่าเช่าที่พัก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม ขณะที่ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระว่างบรรทุก

ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในกรณี ใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ในอัตรากิโลเมตรละ 5 บาท

ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางต่างประเทศ กำหนดให้ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เหมาจ่ายวันละ 3,100 บาท หรือให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักฐานการจ่ายเงินและไม่เกินวันละ 4,500 บาท

นอกจากนี้ยังมีค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายครั้งละ 9,000 บาท ต่อเมื่อการเดินทางครั้งใหม่ มีระยะห่างจากการเดินทางครั้งสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกินกว่า 2 ปี นับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย และต้องมิใช่การเดินทางไปประเทศตามรายชื่อที่ทางการกำหนดไว้ว่าไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้

ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคู่สมรส ได้เฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ปรากฏว่ามีกระแสวิพาก์ วิจารณ์ อย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่เหมาะสม เพราะ คู่สมรส ไม่ใช่ข้าราชการ และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีรายได้สูงอยู่แล้ว ไม่สมควรเบียดบังงบประมาณแผ่นดินมาใช้ส่วนตัว