วุฒิสภา ผ่านฉลุย! พรบ.งบฯ 215เสียง”วิษณุ”สัญญาจะนำ”เงินแผ่นดิน”ไปใช้อย่าง โปร่งใส

322

วุฒิสภา ผ่านงบ พ.ร.บ.ปี63 แล้ว หลังใช้เวลาพิจารณา กว่า 1 ชม. โดยที่ประชุม โหวตด้วยคะแนน  215 เสียง งดออกเสียง 6 “วิษณุ ” รับจะนำข้อสังเกตทั้งสองสภาไปดำเนินการ สัญญาจะใช้งบฯอย่างโปร่งใส

วันที่ 14 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. การประชุมวุฒิสภา โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 หลังจากที่เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ม.ค.63  แต่เเกิดกรณีการเสียบบัตรแทน และ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เห็นว่ากระบวนการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้นำร่างนี้ไปโหวตกลับมาใหม่ในวาระ2-3 โดยมี นายวิษณุ เครือแงาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลร่วมประชุมด้วย

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.อภิปรายว่า ขอให้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการจ่ายหัวคิวเหมือนการบริหารงานที่ผ่านมา ไม่มีการแสวงประโยชน์เพื่อตัวเอง ใครทุจริตคอร์รัปชั่นฉ้อราษฎร์บังหลวง ควรต้องลงโทษสถานหนัก ทุกวันนี้ประชาชนต้องเจอกับภัยแล้ง ฝุ่น และโรคระบาด ชาวต่างชาติไม่เดินทางมาเที่ยว ประชาชนได้รับผลกระทบ กฎหมายงบประมาณฉบับนี้เป็นหนทางสำคัญในการแก้ปัญหาประเทศ วุฒิสภามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการใช้งบประมาณเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหลและสัมฤทธิ์ผลที่สุด ด้าน พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร กล่าวว่า กฎหมายบางครั้งเขียนไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะเรื่องการนับเวลาการตรากฎหมายงบประมาณรายจ่าย ทำให้เสียเวลาในการนำงบประมาณไปใช้จ่าย

ขณะที่ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม กล่าวถึง คำแถลงในการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณ ครั้งที่แล้ว โดยขอให้รัฐบาลปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

นายวิษณุ กล่าวขอขอบคุณที่ดำเนินการผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้อย่างรวดเร็ว วันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา จึงไม่ได้มารับฟังการพิจารณา หลังจากนี้สภาต้องเก็บร่างนี้ไว้อีก 3 วันและนายกรัฐมนตรีเก็บร่างนี้ไว้อีก 5 วัน ก่อนทูลเกล้าฯ แต่เนื่องจากงบประมาณปีนี้ล่าช้า จึงต้องใช้เงินจากงบประมาณกลาง 75% และโครงการต่างๆ ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่ตอนนี้ถือว่าเร็วกว่าที่คิด ทุกอย่างก็สามารถที่จะขยับเขยื่อนได้ ข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภา ล้วนอยู่ในนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว และให้ความมั่นใจ และสัญญาว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 215 งดออกเสียง 6 รวมเวลาในการพิจารณา 1 ชั่วโมง 10 นาที