ชาวแม่สะเรียง ยื่นสภาค้านอุทยาน-โครงการพระราชดำริทับที่ชาวบ้าน

85

ตัวแทนชาวบ้านตำบลแม่สะเรียง ยื่นหนังสือคัดค้านการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง ทับที่ดินทำกินชาวบ้าน รวมถึงโครงการพระราชดำริ
นายปัญญา จีนาคำ รองประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับหนังสือจากตัวแทนราษฎรตำบลแม่สะเรียงจำนวน 2,026 คน ที่ลงชื่อผ่านกำนันตำบลแม่สะเรียง ระบุกำลังได้รับความเดือดร้อนจากกระบวนการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียงที่จะมีการประกาศแนวเขตทับซ้อนที่ดินทำกิน ป่าชุมชน รวมถึงโครงการพระราชดำริ และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
โดยตัวแทนชาวบ้านอ้างว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แม่สะเรียง ดำเนินกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการล่อลวงประชาชนให้เข้าใจผิดว่า ได้มีการกันพื้นที่ไว้ให้กับประชาชนแล้ว ทำให้ประชาชนลงมติเห็นชอบในหลักการไปก่อนหน้านี้ แต่ต่อมาภายหลังกลับไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ประชุมร่วมกัน ทั้งยังมีการใช้อำนาจรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวในการจัดทำแผนที่เพื่อกำหนดเขตป่าอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นการไม่คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ และจะก่อให้เกิดข้อพิพาทต่างๆมากมายในอนาคต
นอกจากยื่นกรรมาธิการแล้ว ตามหนังสือระบุจะมีการยื่นเรื่องให้นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา เพื่อให้มีการตรวจสอบให้มีการสั่งการทบทวนและชะลอการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียงออกไปก่อน จนกว่าจะมีข้อยุติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของราษฎร