ชาวยะลาสุดทนประท้วงกรมศิลป์ ประกาศให้นายทุนระเบิดหิน’ทำลายภาพเขียนสีโบราณ’

450

ชาวยะลาสุดทนประท้วงกรมศิลปากร ออกประกาศลดพื้นที่โบราณสถานบนเขายะลา่ เพื่อให้นายทุนระเบิดภูเขา’ทำลายโบราณสถาน’ สุดตกใจ ข้ออ้าง ให้ระเบิดหินลดความรุนแรงในภาคใต้

กรมศิลปากร โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้ออกประกาศลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เรื่องแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน ภาพเขียนสีเขายะลา ตำบลลิดล – ตำบลยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยพื้นที่โบราณสถานประมาณ 887 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 172 ง วันที่ 21 ธันวาคม 2544 โดยให้มีการปรับลดพื้นที่เขายะลา ประมาณ 190 ไร่ จึงทำให้เหลือพื้นที่ 697 ไร่ 35 ตารางวา

ในประกาศระบุด้วยว่า ในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง ได้ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งหินอุตสาหกรรม และจากสาเหตุแหล่งหินอุตสาหกรรมหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ๆมีปัญหาด้านความมั่นคง จึงทำให้จำเป็นต้องใช้แหล่งหินอุตสาหกรรมจากเขายะลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานภาพเขียนสี และเพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแหล่งหินอุตสาหกรรม และลดปัญหาการเกิดเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้อาศัยอำนาจความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 อธิบดีกรมศิลปากร จึงประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ตามประกาศ

ประกาศดังกล่าว ได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดยะลาและใกล้เคียง ที่ไม่ต้องการให้มีการทำลายวัตถุโบราณ ภาพเขียนสียุคก่อน ประวัติศาสตร์ ชาวบ้านรู้สึกตกใจและเสียใจกับประกาศดังกล่าส ที่ผ่านมาได้ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่เขายาลอ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา และทางกรมศิลปากร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสืบค้นข้อมูลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางชาวบ้านเองก็มีความหวังที่จะให้เขายาลอ คงสภาพของโบราณสถานประจำจังหวัดสืบไป

ชาวบ้าน หวังว่า กรมศิลปากร จะให้ความสำคัญกับโบราณสถานประจำท้องถิ่น แต่เมื่อมีการประกาศออกมาแบบนี้ ก็ทำให้ห่วงว่า หากมีการอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมหินต่อไป ภาพเขียนสีโบราณ บนเขายาลอ ก็จะไม่หลงเหลือให้เห็นอีกต่อไป และมองว่า การประกาศของกรมศิลปากรดังกล่าวที่ออกมานั้น เป็นการเอื้อต่อธุรกิจอุตสาหกรรมหินของกลุ่มนายทุนในพื้นที่

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางดาวเทียม พบว่าแหล่งอุตสาหกรรมหินเดิมนั้น อยู่ในเขต ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และ เขายาลอ หรือเขายะลา นั้น มีพื้นที่ส่วนที่เหลือใน ต.ยะลา อีกกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนพื้นที่ โดยส่วนที่พบภาพเขียนสี อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ความไม่พอใจดังกล่าว จึงได้นัดชุมนุมคัดค้านประกาศของกรมศิลปากร ในวันที่ 5 มีนาคม ที่หน้ากระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยื่นหนังสือให้เปลี่ยนแปลงประกาศ ก่อนที่ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์จะถูกระเบิดทำลาย