อิออน ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 

205

 อิออน ประกาศช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ช่วยเลยไม่ต้องติดต่อบริษั

28 มีนาคม 2563 เพจ AEON Thana Sinsap ออกประกาศว่า เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก COVID-19 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าดังที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องติดต่อแจ้งความจำนงมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ มาตรการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งจะครบกำหนดชำระ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ประเภทสินเชื่อ บัตรเครดิตอิออน ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 10%)เป็นดังนี้

5% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 ธันวาคม 2564

8% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565

10% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
1. ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท
2. ยกเว้นรายการผ่อนชำระรายเดือน (AEON Happy Plan)

บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 3%) เป็นดังนี้

1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท*ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
1. ไม่รวมรายการผ่อนชำระรายเดือน (AEON Happy Pay)
2. *ยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น

สินเชื่อเช่าซื้อ
(1) รถจักรยานยนต์ : วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท
(2) รถยนต์ : วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ ลูกค้าที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จะไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการความช่วยเหลือด้านสินเชื่อนี้.